Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – Lietošanas instrukcija - QI06AA01

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LEUCOGEN suspensija injekcijām kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros Cedex Francija

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

LEUCOGEN suspensija injekcijām kaķiem

3.ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (AJĀM) VIELU (ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

Katra 1 ml vakcīnas deva satur :

Aktīvā viela:

Minimālais daudzums attīrīta p45 FeLV apvalku antigēna: 102 µg

Papildviela(s):

3 % alumīnija hidroksīda gēls, kas izteikts mg Al: 1 mg

Attīrīts Quillaja saponaria ekstrakts: 10 µg

Palīgviela(s):

Buferēts izotonisks šķīdums līdz 1 ml

Lāsmojošs šķidrums.

4.INDIKĀCIJA(S)

Kaķu aktīvai imunizācijai pret kaķu leikēmiju no astoņu nedēļu vecuma, lai novērstu pastāvīgu virēmiju un saistītās slimības klīniskās pazīmes.

Imunitātes sākums: 3 nedēļas pēc primārās vakcinācijas.

Imunitātes ilgums ir viens gads pēc primārās vakcinācijas.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc pirmās injekcijas parasti novēro mērenu un pārejošu lokālu reakciju (<2 cm). Šī lokālā reakcija var būt tūska, pietūkums vai mezgliņš, un tā spontāni izzūd maksimāli 3–4 nedēļu laikā. Pēc otrās injekcijas un turpmākajā lietošanā šāda veida reakcijas ievērojami mazinās. Retos gadījumos var novērot sāpes izpalpējot, šķavas vai konjunktivītu, kas izzūd bez ārstēšanas. Pēc vakcinācijas var novērot arī pārejošas parastās pazīmes, piemēram, hipertermiju (kas ilgst 1–4 dienas), apātiju, gremošanas traucējumus.

Ļoti retos gadījumos ir ziņots par anafilaktisku reakciju. Anafilaktiskā šoka gadījumā jāveic atbilstīga simptomātiskā ārstēšana.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

Blakusparādību biežums ir noteikts, izmantojot šādu iedalījumu:

-ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā

-bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem)

-retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1,000 dzīvniekiem)

-reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10,000 dzīvniekiem)

-ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus)

7.MĒRĶA SUGAS

Kaķi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Subkutānai ievadīšanai (zemādā).

Ievadiet subkutāni vienu devu šo veterināro zāļu saskaņā ar šādu vakcinācijas shēmu.

Primārā vakcinācija:

- pirmā injekcija kaķēniem no 8 nedēļu vecuma; - otrā injekcija pēc 3–4 nedēļām.

No mātes pārmantotās antivielas var negatīvi ietekmēt imūno reakciju pret vakcināciju. Gadījumos, kad paredzama no mātes pārmantotu antivielu esamība, varētu būt lietderīga trešā injekcija no 15 nedēļu vecuma.

Revakcinācija: ikgadēja.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas viegli sakratīt flakona saturu.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2ºC…8ºC).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc EXP {mēnesis/gads}.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: Vakcinēt drīkst vienīgi klīniski veselus dzīvniekus. Ieteicama attārpošana vismaz 10 dienas pirms vakcinācijas.

Vakcinēt drīkst vienīgi kaķu leikēmijas vīrusu (FeLV) negatīvus kaķus. Tādēļ pirms vakcinācijas ieteicams pārbaudīt FeLV klātbūtni.

Anafilaktiskā šoka gadījumā jāveic atbilstīga simptomātiskā ārstēšana.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: Ja notikusi nejauša pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam.

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā:

Nelietot grūsnām kaķenēm. Nav ieteicams lietot laktācijas periodā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Pieejamie dati par drošumu un iedarbīgumu norāda, ka šo vakcīnu drīkst lietot maisījumā ar FELIGEN CRP un FELIGEN RCP. Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošību un efektivitāti, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot iepriekš minētos produktus. Tāpēc lēmums par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu izmantošanas jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pēc šo veterināro zāļu pārdozēšanas netika novērotas citas nevēlamas reakcijas, kā vien tās, kas minētas apakšpunktā 6, izņemot lokālas reakcijas, kuras var saglabāties ilgāk (maksimāli 5– 6 nedēļas).

13.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūrastīmekļa vietnē

(http://www.ema.europa.eu/).

15.CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšania tikai praktizējošam veterinārārstam.

Tiešais iepakojums:

3 ml stikla flakons ar butilelastomēra aizbāzni 13 mm diametrā un alumīnija kapsulu.

Kārbiņa ar 10 flakoniem.

Kārbiņa ar 50 flakoniem.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

België/Belgique/Belgien

Magyarország

VIRBAC BELGIUM N.V.

VIRBAC S.A.

Esperantolaan 4

1ère avenue 2065 m – L.I.D

B-3001 Leuven

06516 Carros

Tel: +31 (0) 342 427 127

FRANCE

 

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika

Malta

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros

06516 Carros

FRANCE

FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Nederland

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC NEDERLAND BV

Profilvej 1

Hermesweg 15

6000 Kolding

3771 ND-Barneveld

Tel: 45 2219 1733

Tel: 31 (0) 342 427 100

Deutschland

Norge

 

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC S.A.

West Rögen 20

1ère avenue 2065 m – L.I.D

23843 Bad Oldesloe

06516 Carros

Tel: 49 (4531) 805 555

FRANCE

 

Tel: 33

(0) 4 92 08 73 00

Eesti

Österreich

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Österreich GmbH

Uusaru 5

Hildebrandgasse 27

76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

1180 Wien

Tel: + 372 6 709 006

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

E-mail: zoovet@zoovet.ee

 

Ελλάδα

Република България

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC S.A.

rd Klm National Road Athens-Lamia

1ère avenue 2065 m – L.I.D

65 Agios Stefanos

06516 Carros

Athens

FRANCE

 

Tel: +30 210 6219520

E-mail: info@virbac.gr

España

VIRBAC ESPAÑA S.A. 8950 Esplugues de Llobregat Barcelona

Tél: + 34 93 470 79 40

France

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros

Tel.: 33 (0) 4 92 08 73 00 E-mail: dar@virbac.fr

Hrvatska

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D 06516 Carros

FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

VIRBAC Ltd

UK-Suffolk IP30 9 UP

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Island

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC SRL

Via Ettore Bugatti 15

20142 Milano

Tel: 39 02 48 53 541

Κύπρος

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD 25-27 Dimostheni Severi, 1080

1080 Nicosia

Τηλ: + 357 22456117

E-mail: theodosiou.vet@gpa.com.cy

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM S.A.

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Polska

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Portugal

VIRBAC DE Portugal

LABORATÓRIOS LDA

2080 Almeirim

Tel: (351) 243 570 500

România

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Suomi/Finland

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D 06516 Carros

FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Sverige

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros

FRANCE

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

United Kingdom

VIRBAC Ltd

Esperantolaan 4

UK-Suffolk IP30 9 UP

B-3001 Leuven

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Tel: +31 (0) 342 427 127

 

Komentārus