Loxicom (meloxicam) – Marķējuma teksts - QM01AC06

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 15 un 30 ml pudelei

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 0,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs ml satur:

 

Meloksikāms

0,5 mg

Nātrija benzoāts

1,5 mg

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

15 ml

30 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi

6.INDIKĀCIJA(S)

Iekaisuma un sāpju mazināšana akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Dot zāles vai nu sajaucot ar barību, vai tieši mutē.

Lietošanas laikā jāizvairās no piesārņojuma ievadīšanas.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsniem vai laktējošiem dzīvniekiem.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 6 mēnešu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem

Recepšu veterinārās zāles

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Apvienotā Karaliste

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/08/090/001 [15 ml]

EU/2/08/090/002 [30 ml]

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

15 un 30 ml pudele

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 0,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Meloksikāms 0,5 mg/ml

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

15 ml

30 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 6 mēnešu laikā.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 10, 32, 100, 2 x 100 un 200 ml pudelei

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 1,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs ml satur:

 

Meloksikāms

1,5 mg

Nātrija benzoāts

1,5 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 ml

32 ml

100 ml

200 ml

2 x 100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi

6. INDIKĀCIJA(S)

Iekaisuma un sāpju mazināšana akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Dot zāles vai nu sajaucot ar barību, vai tieši mutē.

Lietošanas laikā jāizvairās no piesārņojuma ievadīšanas.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsniem vai laktējošiem dzīvniekiem.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 6 mēnešu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem

Recepšu veterinārās zāles

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Apvienotā Karaliste

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/08/090/003 [10 ml]

EU/2/08/090/004 [32 ml]

EU/2/08/090/005 [100 ml]

EU/2/08/090/032 [200 ml]

EU/2/08/090/033 [2 x 100 ml]

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100, 2 x 100 un 200 ml pudele

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 1,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs ml satur:

 

Meloksikāms

1,5 mg

Nātrija benzoāts

1,5 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

200 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi

6. INDIKĀCIJA(S)

Iekaisuma un sāpju mazināšana akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Dot zāles vai nu sajaucot ar barību, vai tieši mutē.

Lietošanas laikā jāizvairās no piesārņojuma ievadīšanas.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsniem vai laktējošiem dzīvniekiem.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 6 mēnešu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem

Recepšu veterinārās zāles

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Apvienotā Karaliste

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/08/090/005 [100 ml]

EU/2/08/090/032 [200 ml]

EU/2/08/090/033 [2 x 100 ml]

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

10 un 32 ml pudele

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 1,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Meloksikāms

1,5 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

32 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 6 mēnešu laikā.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 10, 20 un 100 ml pudelei

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

Katrs ml satur:

 

 

Meloksikāms

5 mg

 

Etanols, bezūdens

150 mg

 

 

 

 

 

3. ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

Šķīdums injekcijām

 

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 ml

20 ml

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi

6. INDIKĀCIJA(S)

Suņi:

Iekaisuma un sāpju mazināšana akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu gadījumos. Pēcoperācijas sāpju un iekaisuma mazināšana pēc ortopēdiskām un mīksto audu ķirurģiskām operācijām.

Kaķi:

Pēcoperācijas sāpju mazināšana pēc ovariohisterektomijas un nelielām mīksto audu ķirurģiskām operācijām.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Suņi:

Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi: viena subkutāna injekcija.

Pēcoperācijas sāpju mazināšana: viena intravenoza vai subkutāna injekcija.

Kaķi:

Pēcoperācijas sāpju mazināšana: viena subkutāna injekcija.

Lietošanas laikā jāizvairās no piesārņojuma ievadīšanas.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsniem vai laktējošiem dzīvniekiem.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 28 dienu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem

Recepšu veterinārās zāles

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Apvienotā Karaliste

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/08/090/006 [10 ml]

EU/2/08/090/007 [20 ml]

EU/2/08/090/008 [100 ml]

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100 ml pudele

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

Katrs ml satur:

 

 

Meloksikāms

5 mg

 

Etanols, bezūdens

150 mg

 

 

 

 

 

3. ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

Šķīdums injekcijām

 

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi

6. INDIKĀCIJA(S)

Suņi:

Iekaisuma un sāpju mazināšana akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas traucējumu gadījumos. Pēcoperācijas sāpju un iekaisuma mazināšana pēc ortopēdiskām un mīksto audu ķirurģiskām operācijām.

Kaķi:

Pēcoperācijas sāpju mazināšana pēc ovariohisterektomijas un nelielām mīksto audu ķirurģiskām operācijām.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Suņi:

Skeleta-muskuļu sistēmas traucējumi: viena subkutāna injekcija.

Pēcoperācijas sāpju mazināšana: viena intravenoza vai subkutāna injekcija.

Kaķi:

Pēcoperācijas sāpju mazināšana: viena subkutāna injekcija.

Lietošanas laikā jāizvairās no piesārņojuma ievadīšanas.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsniem vai laktējošiem dzīvniekiem.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 28 dienu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem

Recepšu veterinārās zāles

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Apvienotā Karaliste

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/08/090/008 [100 ml]

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

10 un 20 ml pudele

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Meloksikāms

5 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

20 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Suņiem: intravenozi vai subkutāni.

Kaķiem: subkutāni.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 28 dienu laikā.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz ……/………/………….

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 5, 15 un 30 ml pudelei

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 0,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai kaķiem

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Meloksikāms: 0,5 mg/ml.

Nātrija benzoāts: 1,5 mg/ml.

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

5 ml, 15 ml un 30 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Kaķi

6. INDIKĀCIJA(S)

Vieglu un vidēji smagu pēcoperācijas sāpju un iekaisuma mazināšanai pēc ķirurģiskām procedūrām kaķiem, piemēram, pēc ortopēdiskām un mīksto audu operācijām.

Iekaisuma un sāpju mazināšanai akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Dot zāles sajaucot ar barību, vai tieši mutē, izmantojot piedāvāto Loxicom mēršļirci. Lietošanas laikā jāizvairās no piesārņojuma ievadīšanas.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsniem vai laktējošiem dzīvniekiem.

Nelietot, ja dzīvniekiem ir kādi kuņģa-zarnu trakta traucējumi, piemēram, kairinājums vai asiņošana, traucēta aknu, sirds vai nieru funkcija un asinsreces traucējumi.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām. Nelietot, kaķiem jaunākiem par 6 nedēļām.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 6 mēnešu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co Down, BT35 6JP

Apvienotā Karaliste tālr.: +44(0)2830260200 fakss: +44(0)2830260201

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/08/090/009

EU/2/08/090/027

EU/2/08/090/028

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 0,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai kaķiem

Meloxicam

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Meloksikāms 0,5 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

5 ml, 15 ml un 30 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Dot zāles sajaucot ar barību, vai tieši mutē, izmantojot piedāvāto Loxicom mēršļirci. Lietošanas laikā jāizvairās no piesārņojuma ievadīšanas.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 6 mēnešu laikā.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz.....................

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastē 30 ml, 50 ml, 100 ml un 250 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Meloksikāms

20 mg/ml

Etanols, bezūdens

150 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 30 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

6 x 250 ml

12 x 30 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas un zirgi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Liellopiem:

Akūta elpceļu infekcija.

Caureja teļiem no vienas nedēļas vecuma, kā arī jauniem, nelaktējošiem liellopiem. Akūts mastīts.

Pēcoperācijas sāpju remdēšanai teļiem pēc atragošanas.

Cūkām:

Neinfekciozi lokomotorie traucējumi.

Pēcatnešanās septicēmijas un toksēmijas (MMA sindroma) ārstēšana ar antibakteriālo terapiju.

Zirgiem:

Akūti un hroniski muskuļu-skeleta funkciju traucējumi.

Ar zirgu kolikām saistītas sāpes.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Liellopi: Viena subkutāna vai intravenoza injekcija.

Cūkas: Viena intramuskulāra injekcija. Nepieciešamības gadījumā otru ievadīšanu drīkst veikt pēc 24 stundām.

Zirgi: Viena intravenoza injekcija.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas; pienam: 5 dienas Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Zirgi: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīgums pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Iznīcināt saskaņā ar nacionālajām prasībām.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co Down, BT35 6JP

Apvienotā Karaliste

16.ES REĢISTRĀCIJAS NUMURI

EU/2/08/090/010 30 ml

EU/2/08/090/011 50 ml

EU/2/08/090/012 100 ml

EU/2/08/090/013 250 ml

EU/2/08/090/014 6 x 250 ml

EU/2/08/090/015 12 x 30 ml

EU/2/08/090/016 12 x 50 ml

EU/2/08/090/017 12 x 100 ml

EU/2/08/090/018 12 x 250 ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

100 ml un 250 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Meloksikāms

20 mg/ml

Etanols, bezūdens

150 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas un zirgi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Liellopiem:

Akūta elpceļu infekcija.

Caureja teļiem no vienas nedēļas vecuma, kā arī jauniem, nelaktējošiem liellopiem. Akūts mastīts.

Pēcoperācijas sāpju remdēšanai teļiem pēc atragošanas.

Cūkām:

Neinfekciozi lokomotorie traucējumi.

Pēcatnešanās septicēmijas un toksēmijas (MMA sindroma) ārstēšana ar antibakteriālo terapiju.

Zirgiem:

Akūti un hroniski muskuļu-skeleta funkciju traucējumi.

Ar zirgu kolikām saistītas sāpes.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Liellopi: Viena subkutāna vai intravenoza injekcija.

Cūkas: Viena intramuskulāra injekcija. Nepieciešamības gadījumā otru ievadīšanu drīkst veikt pēc 24 stundām.

Zirgi: Viena intravenoza injekcija.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas; pienam: 5 dienas Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Zirgi: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīgums pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Iznīcināt saskaņā ar nacionālajām prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co Down, BT35 6JP

Apvienotā Karaliste

16. ES REĢISTRĀCIJAS NUMURI

EU/2/08/090/012 100 ml

EU/2/08/090/013 250 ml

EU/2/08/090/014 6 x 250 ml

EU/2/08/090/017 12 x 100 ml

EU/2/08/090/018 12 x 250 ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

30 ml un 50 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

Meloxicam

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Meloksikāms 20 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

30 ml

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Liellopi: s.c. vai i.v.

Cūkas: i.m.

Zirgi: i.v.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem:15 dienas; pienam: 5 dienas Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Zirgi: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Derīgums pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem – Recepšu veterinārās zāles.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 1 mg košļājamās tabletes suņiem

Loxicom 2,5 mg košļājamās tabletes suņiem

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Meloksikāms 1 mg / košļājamā tabletē

Meloksikāms 2,5 mg / košļājamā tabletē

3. ZĀĻU FORMA

Košļājamā tablete

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 tabletes

20 tabletes

100 tabletes

500 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi

6. INDIKĀCIJA(S)

Iekaisuma un sāpju mazināšanai akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos suņiem.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka tik precīzi, cik vien iespējams, lai izvairītos no pārāk mazas devas vai pārdozēšanas.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Sadalītas tabletes derīguma termiņš: 24 stundas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajām prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Apvienotā Karaliste

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Loxicom 1 mg košļājamās tabletes suņiem

EU/2/08/090/019 – 1 x 10 tabletes

EU/2/08/090/020 – 2 x 10 tabletes

EU/2/08/090/021 – 10 x 10 tabletes

EU/2/08/090/022 – 50 x 10 tabletes

Loxicom 2,5 mg košļājamās tabletes suņiem

EU/2/08/090/023 – 1 x 10 tabletes EU/2/08/090/024 – 2 x 10 tabletes EU/2/08/090/025 – 10 x 10 tabletes EU/2/08/090/026 – 50 x 10 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Blisters

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 1 mg košļājamās tabletes suņiem

Loxicom 2,5 mg košļājamās tabletes suņiem

Meloxicam

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Norbrook Laboratories Limited

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTES MARĶĒJUMS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 50 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

Meloxicam

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Meloksikāms

50 mg/g

Benzilspirts

10 mg/g

3. ZĀĻU FORMA

Pasta iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 šļirce ar 8,4 g

7 šļirces ar 8,4 g

14 šļirces ar 8,4 g

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi

6.INDIKĀCIJA(-S)

Iekaisuma un sāpju mazināšana akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos zirgiem.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Zirgi: gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 ºC

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Apvienotā Karaliste

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/08/090/029 (1 šļirce)

EU/2/08/090/030 (1 x 7 šļirces)

EU/2/08/090/031 (1 x 14 šļirces)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ŠĻIRCES MARĶĒJUMS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Loxicom 50 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

Meloxicam

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Meloksikāms

50 mg/g

Benzilspirts

10 mg/g

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

8,4g

4.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus