Masivet (masitinib mesylate) – Marķējuma teksts - QL01XE90

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MASIVET 50 mg apvalkotās tabletes suņiem.

Masitinib

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Masitinibs 50 mg

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkota tablete

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

30 tabletes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}:

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Cieši noslēdziet pudeli.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudeles etiķete

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MASIVET 50 mg apvalkotās tabletes suņiem.

Masitinib

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Masitinibs 50 mg

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

30 tabletes

4.IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MASIVET 150 mg apvalkotās tabletes suņiem

Masitinib

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Masitinibs 150 mg

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkota tablete

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

30 tabletes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Cieši noslēdziet pudeli.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOT VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/08/087/002

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudeles etiķete

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MASIVET 150 mg apvalkotās tabletes suņiem.

Masitinib

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Masitinibs 150 mg

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

30 tabletes

4.IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus