Naxcel (ceftiofur) – Zāļu apraksts - QJ01DD90

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

NAXCEL 100 mg/ml suspensija injekcijām cūkām

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml satur:

 

Aktīvā viela:

 

Ceftiofūrs (kristāliskas brīvas skābes veidā)

100 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

Suspensija injekcijām.

Necaurspīdīga balta līdz gaiši brūna suspensija.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Mērķa sugas

Cūkas.

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis un

 

Streptococcus suis izraisītu elpošanas orgānu bakteriālu infekcijas slimību ārstēšanai.

Streptococcus suis izraisītas septicēmijas, poliartrīta vai poliserozīta ārstēšanai.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret ceftiofūru, citām ß-laktāma antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

4.4Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav.

4.5Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Par sistēmisku plaša spektra cefalosporīnu (3. un 4. paaudzes, piemēram, ceftiofūra) lietošanu jāzina, ka tas ir rezerves variants tādu klīnisku stāvokļu ārstēšanai, kam ir bijusi vai sagaidāma vāji izteikta atbilde uz citu pretmikrobu līdzekļu lietošanu. Pastiprināta zāļu lietošana, tostarp novirzīšanās no zāļu apraksta (SPC) norādījumiem, var palielināt pret ceftiofūru rezistento baktēriju pārsvaru. Lietojot zāles, jāņem vērā oficiālā, nacionālā un reģionālā pretmikrobu līdzekļu lietošanas politika.

Kad vien iespējams, cefalosporīnu lietošanai jābalstās tikai uz jutības pārbaudi. Apsverot ārstēšanas stratēģiju, ir lietderīgi apdomāt uzlabojumus ganāmpulka pārvaldības praksei un izmantot atbalsta ārstēšanu ar piemērotiem vietējiem produktiem (piemēram, dezinfekcijas līdzekļiem).

Piesardzības pasākumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Penicilīni un cefalosporīni, piemēram, ceftiofūrs, cilvēkiem un dzīvniekiem var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu. Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krusteniskas reakcijas pret cefalosporīniem un otrādi. Dažreiz alerģiskas reakcijas pret šīm vielām var būt nopietnas.

Personām ar pastiprinātu jutību pret penicilīniem un cefalosporīniemvajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Saskares gadījumā mazgājiet ar tīru ūdeni.

Ja pēc saskares ar zālēm Jums attīstās simptomi, piemēram, izsitumi uz ādas vai pastāvīgs acu kairinājums, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Sejas, lūpu vai acu pietūkums vai elpošanas grūtības ir nopietnāki simptomi, kuru gadījumā nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

4.6Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Pēc intramuskulāras injekcijas reizēm iespējama pārejoša lokāla tūska.

Viegla audu reakcija injekcijas vietā, piemēram, krāsas izmaiņas mazos laukumiņos (mazākos nekā 6 cm²) un nelielas cistas var tikt novērotas līdz 42 dienām pēc injekcijas. Uzsūkšanos novēro 56 dienas pēc injekcijas. Ļoti retos gadījumos pēc zāļu ievadīšanas var būt anafilaktiska veida reakcijas.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums jānorāda sekojošā secībā:

-ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā

-bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem)

-retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1,000 dzīvniekiem)

-reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10,000 dzīvniekiem)

-ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

4.7Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Laboratoriskie pētījumi pelēm neuzrādīja teratogēnu, fetotoksisku vai maternotoksisku iedarbību. Laboratoriskie pētījumi žurkām neuzrādīja teratogēnu iedarbību, taču maternotoksiska (mīkstas fekālijas) un fetotoksiska (augļu svara samazināšanās) iedarbība tika konstatēta. Pelēm un žurkām netika konstatēta ietekme uz reproduktīvajām funkcijām. Pētījumi par ietekmi uz grūsnām vai laktējošām sivēnmātēm, kā arī nobarojamām cūkām netika veikti. Lietot tikai saskaņā ar atbildīgā veterinārārsta norādījumiem.

4.8Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9 Devas un lietošanas veids

Intramuskulārai ievadīšanai.

5 mg ceftiofūra deva/kg ķermeņa masas (atbilst 1 ml NAXCEL uz 20 kg ķermeņa masas) ievada intramuskulāri kakla apvidū. Pirms lietošanas pudeli labi sakratīt (30 sekundes) līdz viendabīgas suspensijas iegūšanai.

Lai nodrošinātu pareizu dozēšanu un izvairītos no pārāk mazas devas noteikšanas, rūpīgi jānosaka ķermeņa masa. Nav ieteicams ievadīt vairāk kā 4 ml suspensijas vienā injekcijas vietā.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Sakarā ar ceftiofūra zemo toksicitāti, pārdozēšana cūkām parasti neizraisa citādus simptomu kā tikai pārejošu lokālu tūsku injekcijas vietā, kā tika aprakstīts apakšpunktā 4.6 (Iespējamās blakusparādības).

4.11 Ierobežojumu periods dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem: 71 diena.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Antibakteriāls līdzeklis sistēmiskai lietošanai, trešās paaudzes cefalosporīni.

ATĶvet kods: QJ01DD90.

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Ceftiofūrs ir trešās paaudzes cefalosporīnu grupas antibiotika ar izteiktu iedarbību pret Gram- pozitīviem un Gram-negatīviem ierosinātājiem. Ceftiofūrs inhibē baktēriju šūnapvalka sintēzi, tādējādi uzrādot baktericīdu iedarbību.

Ceftiofūrs ir īpaši aktīvs pret šādiem elpošanas ceļu slimību un citu slimību ierosinātājiem cūkām:

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis un Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica piemīt iedzimta nejūtība in vitro pret ceftiofūru.

Galvenais aktīvais metabolīts ir defuroilceftiofūrs. Pret mērķa patogēniem mikroorganismiem tam ir ceftiofūram līdzīga pretmikrobu aktivitāte.

Lietojot zāles ieteiktajā terapeitiskajā devā, tā koncentrācija asins plazmā bija augstāka nekā MIK90 vērtības (<0,2 μg/ml) attiecībā uz mērķa baktērijām, izolētām klīniskos pētījumos uz ne mazāk par 158 stundām.

5.2Farmakokinētiskie dati

Pēc ievadīšanas ceftiofūrs ātri metabolizējas par defuroilceftiofūru, galveno.aktīvo metabolītu.

Ceftiofūra un tā galvenā metabolīta saistīšanās ar plazmas proteīniem ir aptuveni 70 %. Stundu pēc vienreizējas ievadīšanas koncentrācija asins plazmā ir virs 1 µg/ml. Maksimālā koncentrācija asins plazmā (4,2 ± 0,9 µg/ml) tiek sasniegta aptuveni 22 stundu laikā pēc ievadīšanas. Ceftiofūra un tā metabolīta koncentrācija asins plazmā virs 0,2 µg/ml tiek uzturēta atbilstošu laika periodu.

10 dienu laikā pēc zāļu ievadīšanas aptuveni 60 % no ievadītās devas no organisma izdalās ar urīnu un aptuveni 15 % ar fekālijām.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Eļļas nesējviela (augu izcelsmes):

Triglicerīdi, vidēja virknes garuma

Kokvilnas sēklu eļļa.

6.2Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3 Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.5Tiešā iepakojuma veids un saturs

Kartona kārba ar vienu 50 ml vai 100 ml I tipa stikla flakonu ar hlorbutil-izoprēnkaučuka aizbāzni un alumīnija vāciņu.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURI

EU/2/05/053/001–002

9.REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums:19/05/2005.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 26/05/2010.

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē (http://www.ema.europa.eu/).

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Nav noteikts.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

NAXCEL 200 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml satur:

 

Aktīvā viela:

 

Ceftiofūrs (kristāliskas brīvas skābes veidā)

200 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

Suspensija injekcijai.

Necaurspīdīga balta līdz gaiši brūna suspensija.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Mērķa sugas

Liellopi.

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Akūtas starppirkstu nekrobacilozes, sauktas arī par Panaritium vai nagu puvi, ārstēšanai liellopiem. Akūta pēcdzemdību (dzemdību) dzemdes iekaisuma ārstēšanai liellopiem gadījumos, kad ārstēšana ar citiem pretmikrobu līdzekļiem nav bijusi sekmīga.

4.3 Kontrindikācijas

Nelietot paaugstinātas jutības gadījumā pret ceftiofūru vai citām beta-laktāma antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

4.4 Īpaši brīdinājumi

Nav.

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Par sistēmisku plaša spektra cefalosporīnu (3. un 4. paaudzes, piemēram, ceftiofūra) lietošanu jāzina, ka tas ir rezerves variants tādu klīnisku stāvokļu ārstēšanai, kam ir bijusi vai sagaidāma vāji izteikta atbilde uz citu pretmikrobu līdzekļu lietošanu. Pastiprināta zāļu lietošana, tostarp novirzīšanās no zāļu apraksta norādījumiem, var palielināt pret ceftiofūru rezistento baktēriju pārsvaru. Lietojot zāles, jāņem vērā oficiālā, nacionālā un reģionālā pretmikrobu līdzekļu lietošanas politika.

Kad vien iespējams, cefalosporīnu lietošanai jābalstās tikai uz jutības pārbaudi. Apsverot ārstēšanas stratēģiju, ir lietderīgi apdomāt uzlabojumus ganāmpulka pārvaldības praksei un izmantot atbalsta ārstēšanu ar piemērotiem vietējiem produktiem (piemēram, dezinfekcijas līdzekļiem).

Nelietot profilaksei augļa segu aiztures gadījumā.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai Penicilīni un cefalosporīni, piemēram, ceftiofūrs cilvēkiem un dzīvniekiem pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt hipersensitivitāti. Paaugstināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krusteniskas reakcijas pret cefalosporīniem un otrādi. Dažreiz alerģiskās reakcijas pret šīm vielām var būt smagas.

Personām ar zināmu paaugstinātu jutību pret penicilīniem un cefalosporīniem jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Saskares gadījumā mazgājiet ar tīru ūdeni. Ja pēc saskares ar zālēm Jums attīstās simptomi, piemēram, izsitumi uz ādas vai pastāvīgs acu kairinājums, jāmeklē medicīniskā palīdzība un ārstam jāuzrāda lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējums. Sejas, lūpu vai acu pietūkums vai elpošanas grūtības ir nopietnas reakcijas un prasa neatliekamu medicīnisku palīdzību.

4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Divas dienas pēc injekcijas lauka apstākļos apmēram divām trešdaļām ārstēto dzīvnieku novērots pietūkums injekcijas vietā. Šī reakcija izzūd ilgākais 23 dienu laikā. Dažiem dzīvniekiem nākamajās dienās pēc injekcijas pietūkums injekcijas vietā var izraisīt vieglas līdz mērenas sāpes.

Pēc zāļu ievadīšanas ļoti reti ir saņemti ziņojumi par pēkšņu nāvi. Tādos gadījumos dzīvnieka nāve ir izskaidrojama ar zāļu intravaskulāru ievadīšanu vai anafilaksi.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums jānorāda sekojošā secībā:

-ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā

-bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem)

-retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1,000 dzīvniekiem)

-reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10,000 dzīvniekiem)

-ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Grūsnība:

Laboratorijas pētījumos ar pelēm nav rasti pierādījumi teratogēnai, fetotoksiskai vai maternotoksiskai iedarbībai. Laboratorijas pētījumos ar žurkām nekonstatēja teratogēnu iedarbību, bet novēroja maternotoksisku (mīksti izkārnījumi) un fetotoksisku (samazināts augļa svars) iedarbību. Abām sugām netika novērota ietekme uz reproduktīvām spējām. Ar grūsnām govīm specifiski pētījumi netika veikti. Lietojiet tikai pēc atbildīgā veterinārārsta ieguvuma/riska attiecības novērtējuma.

Laktācija:

Šīs veterinārās zāles drīkst lietot laktācijas laikā.

Auglība:

Ar vaislas liellopiem specifiski pētījumi nav veikti.Lietojiet tikai pēc atbildīgā veterinārārsta ieguvuma/riska attiecības novērtējuma.

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināmi.

4.9 Devas un lietošanas veids

Vienreizēja 6,6 mg ceftiofūra/kg ķermeņa masas (atbilst 1 ml NAXCEL uz 30 kg ķermeņa masas) subkutāna injekcija, ievadīta auss pamatnē.

Lai nodrošinātu pareizu dozēšanu un izvairītos no pārāk mazas devas noteikšanas, rūpīgi jānosaka ķermeņa masa.

Injicējamo tilpumu ieteicams ierobežot līdz maksimums 30 ml injekcijas vietā.

Enerģiski kratiet pudeli 30 sekundes vai līdz brīdim, kad redzamās nogulsnes atkal ir pārgājušas suspendētā stāvoklī.

Ievadīšana auss pamatnē:

Ievadiet auss pamatnes aizmugurējā daļā (skatīt 1. zīmējumu).

Turiet šļirci un ievadiet adatu aiz dzīvnieka auss tā, lai adata un šļirce būtu iedomātas līnijas virzienā, kas iet caur galvu uz dzīvnieka pretējo aci (skatīt 2. zīmējumu).

Veiciet piemērotus piesardzības pasākumus, lai izvairītos no intraarteriālas vai intravenozas injekcijas, pienācīgi fiksējot dzīvnieku (piemēram, ar galvas, kakla fiksatoriem) un izmantojot atbilstošas adatas [1 collu (2,54 cm) garas, 16. izmēra].

 

1. zīmējums. Injekcijas vieta NAXCEL

 

2. zīmējums. NAXCEL zemādas

 

zemādas ievadīšanai auss aizmugurē pie

 

ievadīšana auss aizmugurē pie galvas

 

galvas (auss pamatnē).

 

(auss pamatnē). Galvas shēmā

 

 

 

 

parādīts auss pamatnē veiktas injekcijas

 

 

 

 

virziens uz dzīvnieka pretējo aci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja klīniskās pazīmes neuzlabojas 48 stundu laikā pēc ārstēšanas, diagnoze un ārstēšana ir jāpārvērtē.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Lai gan liellopiem NAXCEL pārdozēšana nav pārbaudīta, pēc piecu dienu 55 mg/kg ceftiofūra nātrija parenterālas ikdienas pārdozēšanas nav novērotas sistēmiskas toksicitātes pazīmes saistībā ar ceftiofūru.

4.11 Ierobežojumu periodsi dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem: 9 dienas.

Pienam: nulle dienas.

Ir būtiski, lai NAXCEL tiktu ievadīts subkutāni auss pamatnes vietā pārtikā neizmantojamos audos, kā aprakstīts apakšpunktā 4.9, lai ievērotu ierobežojumu periodu gaļas izmantošanā.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Antibakteriāls līdzeklis sistēmiskai lietošanai, trešās paaudzes cefalosporīna grupas antibiotika.

ATĶ vet kods: QJ01DD90.

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Ceftiofūrs ir trešās paaudzes cefalosporīna grupas antibiotika, kas ir aktīva pret daudziem Gram- pozitīviem un Gram-negatīviem patogēniem mikroorganismiem. Ceftiofurs inhibē baktērijas šūnas sieniņas sintēzi, tādējādi uzrādot baktericīdas īpašības.

Liellopiem ceftiofūrs ir aktīvs pret šādiem mikroorganismiem, kas izraisa akūtu pēcdzemdību (dzemdību) dzemdes iekaisumu: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes un Fusobacterium necrophorum un starppirkstu nekrobacilozes ierosinātājiem: Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Porphyromonas spp. un Prevotella spp.

Galvenais aktīvais metabolīts ir defuroilceftiofūrs. Pret mērķa patogēniem mikroorganismiem tam ir ceftiofūram līdzīga pretmikrobu aktivitāte.

5.2 Farmakokinētiskie dati

Pēc injekcijas liellopiem auss pamatnē ceftiofūrs labi bsorbējas. Pēc ievadīšanas ceftiofūrs ātri tiek metabolizēts par defuroilceftiofūru, galveno aktīvo metabolītu. Ceftiofūra un tā galvenā metabolīta piesaiste proteīniem ir augsta - apmēram70-90 %. Vienu stundu pēc vienreizējās ievadīšanas koncentrācija plazmā ir lielāka nekā 1 µg/ml. Maksimālā koncentrācija plazmā (apmēram 5 µg/ml) bija 12 stundas pēc ievadīšanas. Ceftiofūra un tā aktīvometabolītu kopējā koncentrācija plazmā virs 0,2 µg/ml un 1,0 µg/ml saglabājas attiecīgi vismaz 7 un 4 dienas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Eļļas nesējviela (augu izcelsmes):

Triglicerīdi, vidēja virknes garuma,

Kokvilnas sēklu eļļa.

6.2 Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst maisīt kopā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3 Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi. Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Kartona kārba ar vienu 100 ml I tipa stikla flakonu ar hlorbutil-izoprēnkaučuka aizbāzni un alumīnija vāciņu.

6.6 Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/2/05/053/003

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums:08/10/2009

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 26/05/2010

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē (http://www.ema.europa.eu/).

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Nav noteikts.

Komentārus