Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) - QI09AB02

NEOCOLIPOR

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Neocolipor?

Neocolipor ir inaktivēta vakcīna, ko paredzēts lietot ļoti jauniem jaundzimušiem sivēniem enterotoksikozes (bakteriālas infekcijas, ko izraisa E. coli celmi) samazināšanai.

Kāpēc lieto Neocolipor?

Neocolipor ievada sivēnmātēm un jauncūkām, lai imunizētu to pēcnācējus pret jaundzimušo enterotoksikozi. Jauncūkas ir dzīvnieki, kas atnesušies retāk nekā divas reizes. Vakcīnu ievada kā intramuskulāru injekciju.

Neocolipor darbojas?

Neocolipor satur inaktivētus E. coli celmus, kas izdala adhezīnus F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) un F41.

Sivēnmāšu un jauncūku vakcinēšana nodrošina, ka to pēcnācēji pirmajās dzīves dienās iegūst pasīvu imunitāti pret jaundzimušo enterotoksikozi, ko izsauc E. coli celmi, kas satur adhezīnus F4, F5, F6 un F41.

Vakcīnu paredzēts pielietot piecas līdz septiņas nedēļas pirms atnešanās, otrreiz vakcinējot divas nedēļas pirms atnešanās. Revakcinācija tiek veikta divas nedēļas pirms katras nākošās atnešanās.

Kā noritēja Neocolipor izpēte?

Lai izvērtētu zāļu efektivitāti, tika veikti vairāki pētījumi gan laboratorijas, gan lauka apstākļos.

Tika iesniegti arī dati par drošumu, piemērojot ieteicamo šo zāļu lietošanu gan laboratorijas apstākļos, gan lauka apstākļos. Šo zāļu drošums tika pietiekami apliecināts.

Kāds ir Neocolipor iedarbīgums šajos pētījumos?

Iesniegtie rezultāti uzrādīja statistisku nozīmību starp vakcinētajām un nevakcinētajām sivēnmātēm, tādējādi demonstrējot vakcīnas iedarbīgumu. Atkārtota vakcinācija, ievērojot ieteiktos intervālus, bija iedarbīga.

Kādas ir Neocolipor blakusparādības?

Vakcinācija var nedaudz paaugstināt dzīvnieka ķermeņa temperatūru (mazāk par 1,5°C ne ilgāk kā 24 stundu laikā).

Kāda piesardzība jāievēro personai, kas dod šīs zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet ārstam lietošanas pamācību vai etiķeti.

Cik ilgi ir jānogaida, līdz ārstēto dzīvnieku drīkst nokaut un tā gaļu lietot cilvēku pārtikā (izdalīšanās periods)?

Nulle dienas (vakcīna nesatur sastāvdaļas, kas var apdraudēt cilvēkus, kuri lieto uzturā ar ieteikto devu vakcinētus dzīvniekus).

Kāpēc Neocolipor tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām ir pierādīta Neocolipor iedarbība enterotoksikozes mazināšanai jaundzimušiem sivēniem.

Cita informācija par Neocolipor.

Eiropas Komisija 2002. gada 9. augustā piešķīra Neocolipor reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Mérial. Reģistrācijas apliecību atjaunoja. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 08/2008.

Komentārus