Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Zāļu apraksts - QI09AB02

Raksts satur

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neocolipor

Suspensija injekcijai cūkām

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 deva (2 ml)satur:

 

 

Aktīvās vielas:

 

 

E.coli adhezīns F4 (F4ab, F4ac, F4ad), ne mazāk kā

2.1 SA.U*

E.coli adhezīns F5, ne mazāk kā

1.7 SA.U*

 

E.coli adhezīns F6, ne mazāk kā

1.4 SA.U*

 

E.coli adhezīns F41, ne mazāk kā

1.7 SA.U*

 

*: 1 SA.U: daudzums, lai ierosinātu 1 log10 antivielu titru jūrascūkām.

Palīgviela(s):

Alumīnijs (kā hidroksīds)1.4 mg

Papildviela(s):

Tiomersāls 0.2 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai.

4.KLĪNISKIE DATI

4.1Mērķa sugas

Cūkas (sivēnmātes un remontcūkas).

4.2Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Sivēnu neonatālās enterotoksikozes samazināšanai, kuru ierosina E. coli celmi ar izteiktiem F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 un F41 adhezīniem, pirmo dzīves dienu laikā.

4.3Kontrindikācijas

Nav.

4.4Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav.

4.5Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Tā kā sivēnu imunoloģisko aizsardzību nodrošina pirmpiens, tad ikvienam sivēnam pirmajās 6 dzīves stundās ir jāuzņem pietiekošs pirmpiena daudzums.

2/20

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Nelietot kopā ar citām veterinārajām zālēm.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja Jūs nejauši esiet injicējis šo produktu, griezties pēc medicīniskās palīdzības, pat ja nejauši injicēts ļoti mazs produkta daudzums, un ņemiet līdzi zāļu lietošanas instrukciju.

Pēc lietošanas mazgāt un dezinficēt rokas.

4.6Nevēlamās reakcijas (biežums un bīstamība)

Vakcinācija var izraisīt vieglu hipertermiju (mazāk par 1,5°C maksimāli 24 stundu laikā).

4.7Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav speciālu norādījumu.

4.8Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas savienojamību ar iedarbība, lietojot ar citiem medikamentiem (tajā pašā dienā

kādu citu. Tādēļ šī produkta drošība un vai citā laikā) nav pierādīta.

4.9Devas un lietošanas veids

Pirms lietošanas flakonu labi saskalināt..

Lietot sterilas šļirces un adatas. Ievadot preparātu dzīvniekam ievērot aseptiku.

Injicēt vienu 2 ml deva intramuskulāri kaklā apvidū aiz auss apvidū, saskaņā ar šādu grafiku:

Primārā vakcinācija:

 

Pirmā injekcija:

5 līdz 7 nedēļas pirms atnešanās

Otrā injekcija:

2 nedēļas pirms atnešanās.

Revakcinācija:

 

1 injekcija 2 nedēļas pirms katras nākamās atnešanās.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nevēlamās blakusparādības netika novērotas pēc dubultas rekomendētās devas ievadīšanas.

4.11 Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5.Imunoloģiskās īpašības

ATĶvet kods: QI09AB02

Alumīnija hidroksīda adjuvantēta vakcīna satur inaktivētus E. coli celmus ar izteiktiem F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 un F41 adhezīniem, kas ierosina sivēnu neonatālo enterotoksikozi. Vakcīna izsauc

3/20

specifisku serokonversiju vakcinētām sivēnmātēm un remontcūkām; sivēni tiek pasīvi imunizēti, uzņemot pirmpienu un pienu, kurš satur pret adhezīniem specifiskas antivielas.

6.Farmaceitiskie dati

6.1Papildvielu saraksts

Tiomersāls

Alumīnija hidroksīds

Nātrija hlorīds

6.2Nesaderība

Nesajaukt ar citu vakcīnu.

6.3Derīgums

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši 2 - 8 °C temperatūrā.

Pēc flakona atvēršanas: 3 stundas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt temperatūrā 2ºC - 8ºC. Sargāt no gaismas. Nesasaldēt.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Kārba ar 5-devu 10 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni). Kārba ar 10-devu 20 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni). Kārba ar 25-devu 50 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni). Kārba ar 50-devu 100 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni).

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem, kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bistamiem atkritumiem.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON Francija

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/2/98/008/001-04

4/20

9.REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

03/2008

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2008

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) tīmekļa vietnē http://www.emea.europa.eu

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Nav noteikti.

5/20

Komentārus