Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI09AB02

Raksts satur

A.BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS UN RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja nosaukums un adrese

MERIAL

Laboratoire de Toulouse 4 Chemin du Calquet 31300 TOULOUSE FRANCIJA

Ražotājs, kurš atbild par sērijas izlaidi

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCIJA

Ražošanas atļauju 1992. gada 31. martā izsniegušas Francijas Ministère des Affaires Sociales, Ministère délégué à la Santé, un Ministère de l’Agriculture et de la Forêt.

B.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Recepšu veterinārās zāles.

C.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU LIETOŠANU

Nav piemērojami.

7/20

D.MRL (MAKSIMĀLAIS ZĀĻU ATLIEKVIELU PIEĻAUJAMAIS DAUDZUMS) ZIŅOJUMS

ES Padomes noteikumu (EEC) No 2377/90 II.pielikums

Farmakoloģiski

Dzīvnieku

Citi

aktīvā viela(–s)

suga

nosacījumi

Alumīnija hidroksīds 1

Visi

 

 

produktīvie

 

 

dzīvnieki

 

Tiomersāls 2

Visi

Lietošanai koncentrācijā līdz 0,02%

 

produktīvie

tikai kā konservantu multidevu

 

dzīvnieki

vakcīnās

Nātrija hidroksīds 3

Visi

 

 

produktīvie

 

 

dzīvnieki

 

Nātrija hlorīds 4

Visi

 

 

produktīvie

 

 

dzīvnieki

 

Sālsskābe 5

Visi

Lietošanai kā papildvielu

 

produktīvie

 

 

dzīvnieki

 

1 OJ No L 290 of 05.12.95

1 OJ No L 110 of 26.04.97

1 OJ No L 272 of 25.10.96

1 OJ No L 290 of 05.12.95

1 OJ No L 143 of 27.06.95

Komentārus