Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Marķējuma teksts - QI09AB02

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{VEIDS/TIPS}

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neocolipor

Suspensija injekcijai cūkām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

 

1 deva (2 ml)satur:

 

 

Aktīvās vielas:

 

 

E. coli adhezīns F4 (F4ab, F4ac, F4ad), ne mazāk kā........................................................................

2,1

 

SA.U*

 

 

E. coli adhezīns F5, ne mazāk kā......................................................................................................

1,7

 

SA.U*

 

 

E. coli adhezīns F6, ne mazāk kā......................................................................................................

1,4

 

SA.U*

 

 

E. coli adhezīns F41, ne mazāk kā....................................................................................................

1,7

 

SA.U*

 

 

*: 1 SA.U: daudzums, lai ierosinātu 1 log10 antivielu titru jūrascūkām.

 

 

Adjuvants:

 

 

Alumīnijs (kā hidroksīds)............................................................................................................

1,4mg.

 

 

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

Suspensija injekcijai

 

 

 

 

 

 

 

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

 

 

5 devas = 10 ml flakons

 

 

10 devas = 20 ml flakons

 

 

 

 

25 devas = 50 ml flakons

 

 

 

 

50 devas = 100 ml flakons

 

 

 

 

 

 

5.

MĒRĶA SUGAS

 

 

Cūkas (sivēnmātes un remontcūkas).

 

 

 

 

6.

INDIKĀCIJA(S)

 

 

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

 

11/20

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai injekcijai

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas labi saskalināt flakonu.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt temperatūrā 2ºC - 8ºC. Sargāt no gaismas. Nesasaldēt. Uzglabāšanas laiks pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 3 stundas

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumus jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo ktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana –tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

12/20

EU/2/98/008/001

10 ml flakons

 

EU/2/98/008/002

20 ml flakons

 

EU/2/98/008/003

50 ml flakons

 

EU/2/98/008/004

100 ml flakons

 

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

13/20

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{VEIDS/TIPS}

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neocolipor

Suspensija injekcijai cūkām

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

1 deva (2 ml)satur:

Aktīvās vielas:

Adhezīni: F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6, F41 Alumīnija adjuvants

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

2 ml = 1 deva 5d

10 ml flakons

2 ml = 1 deva 10d

20 ml flakons

2 ml = 1 deva 25d

50 ml flakons

4.IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Intramuskulārai injekcijai

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

14/20

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{VEIDS/TIPS}

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neocolipor

Suspensija injekcijai cūkām

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

1 deva (2 ml)satur:

Aktīvās vielas:

adhezīni F4 (F4ab, F4ac, F4ad), ne mazāk kā2.1 SA.U* adhezīns F5, ne mazāk kā1.7 SA.U*

adhezīns F6, ne mazāk kā1.4 SA.U* adhezīns F41, ne mazāk kā 1.7 SA.U*

*: 1 SA.U: daudzums, lai ierosinātu 1 log10 antivielu titru jūrascūkām. Palīgviela(s):

Alumīnijs (kā hidroksīds)1.4 mg

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 devas

100 ml flakons

4.IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Intramuskulārai injekcijai

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

15/20

Pirms lietošanas labi saskalināt flakonu.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

16/20

Komentārus