Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Lietošanas instrukcija - QI09AB02

Raksts satur

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Neocolipor

1.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs: MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCIJA

Zāļu sērijas ražotājs:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCIJA

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neocolipor

Suspensija injekcijai cūkām

3.ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (-AJĀM) VIELU (-ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

1 deva (2 ml)satur:

 

 

Aktīvās vielas:

 

 

E. coli adhezīns F4 (F4ab, F4ac, F4ad), ne mazāk kā

2.1 SA.U*

E. coli adhezīns F5, ne mazāk kā

1.7 SA.U*

 

E. coli adhezīns F6, ne mazāk kā

1.4 SA.U*

 

E. coli adhezīns F41, ne mazāk kā

1.7 SA.U*

 

*: 1 SA.U: daudzums, lai ierosinātu 1 log10 antivielu titru jūrascūkām. Palīgviela(s):

Alumīnijs (kā hidroksīds)1.4 mg

4.INDIKĀCIJA(-AS)

Sivēnu neonatālās enterotoksikozes samazināšanai, kuru ierosina E. coli celmi ar izteiktiem F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 un F41 adhezīniem, pirmo dzīves dienu laikā.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

18/20

6.NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Vakcinācija var izraisīt vieglu hipertermiju (mazāk par 1,5°C maksimāli 24 stundu laikā).

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un remontcūkas)

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Viena 2 ml deva saskaņā ar šādu grafiku:

Primārā vakcinācija:

 

Pirmā injekcija:

5 līdz 7 nedēļas pirms atnešanās

Otrā injekcija:

2 nedēļas pirms atnešanās.

Revakcinācija:

 

1 injekcija 2 nedēļas pirms katras nākamās atnešanās.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Intramuskulārai injekcijai kaklā apvidū aiz auss.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

Lietot sterilas šļirces un adatas. Ievadot ievērot aseptiku.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt un transportēt temperatūrā 2ºC - 8ºC. Sargāt no gaismas. Nesasaldēt. Uzglabāšanas laiks pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 3 stundas

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Tā kā sivēnu aizsardzību nodrošina pirmpiens, tad ikvienam sivēnam pirmajās 6 dzīves stundās ir jāuzņem pietiekošs pirmpiena daudzums.

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Nelietot kopā ar citām veterinārajām zālēm.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas savienojamību ar kādu citu. Tādēļ šī produkta drošība un iedarbība, lietojot ar citiem medikamentiem (tajā pašā dienā vai citā laikā) nav pierādīta.

19/20

Ja Jūs nejauši esiet injicējis šo produktu, griezties pēc medicīniskās palīdzības, pat ja nejauši injicēts ļoti mazs produkta daudzums, un ņemiet līdzi zāļu lietošanas pamācību.

Pēc lietošanas mazgāt un dezinficēt rokas.

Nevēlamās blakus parādības netika novērotas pēc dubultas rekomendētās devas ievadīšanas.

Nesajaukt ar citu vakcīnu.

13.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

03/2008

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) tīmekļa vietnē http://www.emea.europa.eu

15.CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšana –tikai praktizējošam veterinārārstam.

Alumīnija hidroksīda adjuvantēta vakcīna satur inaktivētus E. coli celmus ar izteiktiem F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 un F41 adhezīniem, kas ierosina sivēnu neonatālo enterotoksikozi. Vakcīna izsauc specifisku serokonversiju vakcinētām sivēnmātēm un remontcūkām; sivēni tiek pasīvi imunizēti, uzņemot pirmpienu un pienu, kurš satur pret adhezīniem specifiskas antivielas

Kārba ar 5-devu 10 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni). Kārba ar 10-devu 20 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni). Kārba ar 25-devu 50 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni). Kārba ar 50-devu 100 ml flakonu (I tipa stikla flakons ar butilgumijas aizbāzni). Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti

20/20

Komentārus