NexGard (afoxolaner) – Marķējuma teksts - QP53BX04

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

NexGard 11 mg košļājamās tabletes 2-4kg

NexGard 28 mg košļājamās tabletes >4-10kg

NexGard 68 mg košļājamās tabletes >10-25kg

NexGard 136 mg košļājamās tabletes >25-50kg

Afoxolaner

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Afoxolaner 11.3 mg

Afoxolaner 28.3 mg

Afoxolaner 68 mg

Afoxolaner 136 mg

3.ZĀĻU FORMA

Košļājamās tabletes

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 tablete

3 tabletes

6 tabletes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi 2-4 kg

Suņi >4-10 kg

Suņi >10-25 kg

Suņi >25-50 kg

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Informācijai izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/13/159/001

EU/2/13/159/002

EU/2/13/159/003

EU/2/13/159/004

EU/2/13/159/005

EU/2/13/159/006

EU/2/13/159/007

EU/2/13/159/008

EU/2/13/159/009

EU/2/13/159/010

EU/2/13/159/011

EU/2/13/159/012

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Blisters

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

NexGard 11 mg suņiem 2-4 kg

NexGard 28 mg suņiem >4-10 kg

NexGard 68 mg suņiem >10-25 kg

NexGard 136 mg suņiem >25-50 kg

Afoxolaner

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus