NexGard (afoxolaner) – Lietošanas instrukcija - QP53BX04

Raksts satur

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

NexGard 11 mg košļājamās tabletes suņiem 2-4 kg

NexGard 28 mg košļājamās tabletes suņiem >4-10 kg

NexGard 68 mg košļājamās tabletes suņiem >10-25 kg

NexGard 136 mg košļājamās tabletes suņiem >25-50 kg

1.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: MERIAL

4 Chemin du Calquet FR-31000 Toulouse Francija

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

NexGard 11 mg košļājamās tabletes suņiem (2-4 kg)

NexGard 28 mg košļājamās tabletes suņiem (>4-10 kg)

NexGard 68 mg košļājamās tabletes suņiem (>10-25 kg)

NexGard 136 mg košļājamās tabletes suņiem (>25-50 kg)

Afoxolaner

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra košļājamā tablete satur:

NexGard

Afoksolaners (mg)

 

 

košļājamās tabletes suņiem 2-4 kg

11.3

košļājamās tabletes suņiem >4-10 kg

28.3

košļājamās tabletes suņiem >10-25 kg

68.0

košļājamās tabletes suņiem >25-50 kg

136.0

Raibas sarkanas līdz sarkanbrūnas apaļas (tabletes suņiem 2-4 kg) vai taisnstūra formas tabletes (tabletes suņiem >4-10 kg, tabletes suņiem >10-25 kg un tabletes suņiem >25-50 kg).

4.INDIKĀCIJA(-S)

Blusu (Ctenocephalides felis un C. canis) invāzijas ārstēšanai suņiem vismaz 5 nedēļas ilgi. Var tikt lietotas kā daļa no blusu alerģiskā dermatīta (Flea Allergy Dermatitis (FAD)) ārstēšanas stratēģijas.

Ērču (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) invāzijas ārstēšanai suņiem.

Ērces tiek nonāvētas vienu mēnesi ilgi pēc vienreizējas lietošanas.

Blusām un ērcēm ir jāpieķeras saimniekam un jāsāk baroties, lai uz tām iedarbotos aktīvā viela.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti reti* novēro vieglus gremošanas sistēmas traucējumus (vemšana, caureja), niezi, nomākumu vai anoreksiju. Šīs pazīmes parasti ir īslaicīgas un beidzas pašas no sevis.

*mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Suņi

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Iekšķīgai lietošanai.

Devas:

Veterinārās zāles lietot saskaņā ar sekojošo tabulu ievērojot devu 2.7 - 6.9 mg/kg ķermeņa svara:

Suņa

Lietojamo košļājamo tablešu stiprums un skaits

ķermeņa

 

 

 

 

NexGard 11 mg

NexGard 28 mg

NexGard 68 mg

NexGard 136 mg

svars (kg)

 

 

 

 

 

 

 

>4.1-10

 

 

 

>10.1-25

 

 

 

>25.1-50

 

 

 

Suņiem ar ķermeņa svaru virs 50 kg lietot attiecīgu tā paša vai cita stipruma košļājamo tablešu kombināciju.

Tabletes nesadalīt.

Lietošanas shēma:

Lietot ar viena mēneša intervālu blusu un/vai ērču invāzijas sezonā, ņemot vērā vietējo epidemioloģisko situāciju.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tabletes ir košļājamas un garšo lielākajai daļai suņu. Ja suns atsakās uzņemt tabletes tiešā veidā, tās var lietot kopā ar barību.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai:

Lai afoksolaners iedarbotos uz parazītiem, tiem jāsāk baroties no saimnieka; tādējādi parazītu pārnēsātās slimības nevar tikt pinībā izslēgtas.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Tā kā nav pieejami dati, līdz 8 nedēļu vecu kucēnu un/vai par 2 kg vieglāku suņu apstrādi veikt pēc ārstējošā veterinārārsta potenciālā ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Lai izvairītos no bērnu piekļūšanas veterinārajām zālēm, vienā reizē izņemiet tikai vienu košļājamo tableti no blistera. Blisteri ar atlikušajām tabletēm ievietojiet atpakaļ kartona iepakojumā.

Pēc zāļu ievadīšanas nomazgājiet rokas.

Grūsnība un laktācija:

Laboratorijas pētījumos ar žurkām un trušiem netika atklāta teratogēna iedarbība vai nelabvēlīga ietekme uz reproduktīvo spēju vīrišķās un sievišķās kārtas dzīvniekiem. Veterināro zāļu nekaitīgums grūsnām un laktējošām kucēm vai vaislas suņiem nav noteikts. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta potenciālā ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Blakusparādības nenovēroja veseliem bīglu kucēniem vecākiem par 8 nedēļām, ārstējot ar 5 reizes pārsniegtu maksimālo devu, lietojot 6 reizes ar divu līdz četru nedēļu intervālu.

13.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

15.CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Afoksolaners ir insekticīda un akaricīda viela, kas pieder pie izoksazolīna grupas.

Nexgard iedarbojas uz pieaugušām blusām kā arī uz dažām ērču sugām, tādām kā Dermacentor reticulatus un D. variabilis, Ixodes ricinus un I. scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum un Haemaphysalis longicornis.

NexGard nogalina blusas 8 stundu laikā un ērces 48 stundās.

Zāles nogalina blusas pirms tās sāk dēt olas – tādejādi no blusām tiek pasargāta apkārtējā vide.

Katra stipruma košļājamās tabletes ir iepakotas sekojoša izmēra iepakojumos: Kartona iepakojums satur 1 blisteri ar 1, 3 vai 6 košļājamām tabletēm.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Komentārus