Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) – Marķējuma teksts - QP54AB51

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg košļājamās tabletes suņiem 2-3,5 kg NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg košļājamās tabletes suņiem >3,5-7,5 kg NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg košļājamās tabletes suņiem >7,5-15 kg NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg košļājamās tabletes suņiem >15-30 kg NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg košļājamās tabletes suņiem >30-60 kg afoxolaner / milbemycin oxime

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra košļājamā tablete satur afoxolaner 9,375 mg un milbemycin oxime 1,875 mg Katra košļājamā tablete satur afoxolaner 18,75 mg un milbemycin oxime 3,75 mg Katra košļājamā tablete satur afoxolaner 37,5 mg un milbemycin oxime 7,5 mg Katra košļājamā tablete satur afoxolaner 75 mg un milbemycin oxime 15 mg Katra košļājamā tablete satur afoxolaner 150 mg un milbemycin oxime 30 mg

3.ZĀĻU FORMA

Košļājamās tabletes

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 košļājamā tablete

3 košļājamās tabletes

6 košļājamās tabletes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi 2-3,5 kg

Suņi >3,5-7,5 kg

Suņi >7,5-15 kg

Suņi >15-30 kg

Suņi >30-60 kg

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Košļājamās tabletes

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt blisteri ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/14/177/001 – 9 mg/ 2 mg, 1 košļājamā tablete EU/2/14/177/002 – 9 mg/ 2 mg, 3 košļājamās tabletes EU/2/14/177/003 – 9 mg/ 2 mg, 6 košļājamās tabletes EU/2/14/177/004 – 19 mg/ 4 mg, 1 košļājamā tablete EU/2/14/177/005 – 19 mg/ 4 mg, 3 košļājamās tabletes EU/2/14/177/006 – 19 mg/ 4 mg, 6 košļājamās tabletes EU/2/14/177/007 – 38 mg/ 8 mg, 1 košļājamā tablete EU/2/14/177/008 – 38 mg/ 8 mg, 3 košļājamās tabletes EU/2/14/177/009 – 38 mg/ 8 mg, 6 košļājamās tabletes EU/2/14/177/010 – 75 mg/ 15 mg, 1 košļājamā tablete EU/2/14/177/011 – 75 mg/ 15 mg, 3 košļājamās tabletes EU/2/14/177/012 – 75 mg/ 15 mg, 6 košļājamās tabletes EU/2/177/013 –150 mg/ 30 mg, 1 košļājamā tablete EU/2/177/014 –150 mg/ 30 mg, 3 košļājamās tabletes EU/2/177/015 –150 mg/ 30 mg, 6 košļājamās tabletes

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Blisters

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg suņiem 2-3,5 kg NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg suņiem >3,5-7,5 kg NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg suņiem >7,5-15 kg NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg suņiem >15-30 kg NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg suņiem >30-60 kg afoxolaner / milbemycin oxime

Tabletes

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus