Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Nobivac L4
ATĶ: QI07AB01
Viela: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Ražotājs: Intervet International BV

Raksts satur

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvo vielu ražotāja nosaukums un adrese Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Nīderlande

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Nīderlande

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav piemērojams.

Komentārus