Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Marķējuma teksts - QL03AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Oncept IL-2
ATĶ: QL03AX
Viela: vCP1338 virus
Ražotājs: Merial;; 
LatvianLatvian
Mainīt valodu

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste ar 6 pudelēm liofilizāta un 6 pudelēm šķīdinātāja

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Oncept IL-2 liofilizāts un šķīdinātājs suspensijai injekcijām kaķiem

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Kaķu interleikīna-2 rekombinētais kanārijputnu baku vīruss (vCP1338) .........................

≥ 106.0 EAID50

3.ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijai injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

Liofilizāts: 6 x 1 deva Šķīdinātājs: 6 x 1 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 -8 °C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt orģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/13/150/001

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija{numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Liofilizāta flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Oncept IL-2 liofilizāts

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

s.c.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Šķīdinātāja flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Oncept IL-2 šķīdinātājs

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Komentārus