Onsior (robenacoxib) – Marķējuma teksts - QM01AH91

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

VEIDS/TIPS: Kartona kastīte

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Onsior 6 mg tabletes kaķiem

Robenacoxib

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur 6 mg robenakoksiba.

3.ZĀĻU FORMA

Tablete.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

6 tabletes

12 tabletes

30 tabletes

60 tabletes

5.MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

6.INDIKĀCIJA(S)

Nav piemērojams.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

APVIENOTĀ KARALISTE

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/08/089/001 (6 tabletes)

EU/2/08/089/002 (12 tabletes)

EU/2/08/089/021 (30 tabletes)

EU/2/08/089/003 (60 tabletes)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

VEIDS/TIPS: Folijas blisters

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Onsior 6 mg tabletes kaķiem

Robenacoxib

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Elanco Europe Ltd.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

VEIDS/TIPS: Kartona kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Onsior 5 mg tabletes suņiem

Onsior 10 mg tabletes suņiem

Onsior 20 mg tabletes suņiem

Onsior 40 mg tabletes suņiem

Robenacoxib

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur 5 mg robenakoksiba.

Katra tablete satur 10 mg robenakoksiba.

Katra tablete satur 20 mg robenakoksiba.

Katra tablete satur 40 mg robenakoksiba.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

7 tabletes

14 tabletes

28 tabletes

70 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Nav piemērojams.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

APVIENOTĀ KARALISTE

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Onsior 5 mg tabletes suņiem:

EU/2/08/089/004 (7 tabletes)

EU/2/08/089/005 (14 tabletes)

EU/2/08/089/006 (28 tabletes)

EU/2/08/089/007 (70 tabletes)

Onsior 10 mg tabletes suņiem:

EU/2/08/089/008 (7 tabletes)

EU/2/08/089/009 (14 tabletes)

EU/2/08/089/010 (28 tabletes)

EU/2/08/089/011 (70 tabletes)

Onsior 20 mg tabletes suņiem:

EU/2/08/089/012 (7 tabletes)

EU/2/08/089/013 (14 tabletes)

EU/2/08/089/014 (28 tabletes)

EU/2/08/089/015 (70 tabletes)

Onsior 40 mg tabletes suņiem:

EU/2/08/089/016 (7 tabletes)

EU/2/08/089/017 (14 tabletes)

EU/2/08/089/018 (28 tabletes)

EU/2/08/089/019 (70 tabletes)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

VEIDS/TIPS: Folijas blisteris

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Onsior 5 mg tabletes suņiem

Onsior 10 mg tabletes suņiem

Onsior 20 mg tabletes suņiem

Onsior 40 mg tabletes suņiem

Robenacoxib

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Elanco Europe Ltd.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

VEIDS/TIPS: Kartona kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Onsior 20 mg/ml šķīdums injekcijām kaķiem un suņiem

Robenacoxib

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

20 mg/ml robenakoksiba

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Kaķi un suņi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Nav piemērojams.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Pēc aizbāžņa caurduršanas izlietot 28 dienu laikā līdz ...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

APVIENOTĀ KARALISTE

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/08/089/020

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

VEIDS/TIPS: Stikla flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Onsior 20 mg/ml šķīdums injekcijām kaķiem un suņiem

Robenacoxib

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

20 mg/ml

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

SC

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Pēc aizbāžņa caurduršanas izlietot līdz …

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus