Oxyglobin (haemoglobin glutamer-200 (bovine)) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QB05AA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Oxyglobin
ATĶ: QB05AA90
Viela: haemoglobin glutamer-200 (bovine)
Ražotājs: OPK Biotech Netherlands BV

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese OPK Biotech LLC

39 Hurley Street Cambridge

MA 02141 USA

Ražotāja(ju), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Dales Pharmaceutical Ltd.

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire BD23 2RW United Kingdom

Zāļu lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Recepšu veterinārās zāles.

C. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU LIETOŠANU

Nav piemērojams.

D. MRLs (MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS ZĀĻU ATLIEKVIELU DAUDZUMS) ZIŅOJUMS

Nav piemērojams

Komentārus