Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Marķējuma teksts - QI01BD03

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste ar suspensiju

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Parvoduk suspensija injekcijām muskuspīlēm

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena atšķaidīta deva 0.2 ml satur:

2.6 – 4.8 log10 CCID*50

Dzīvs novājināts muskuspīļu parvovīrusa celms GM 199 ..................................

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 x 500 devas

500 devas

5.MĒRĶA SUGAS

Muskuspīles

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc pirmreizējas atšķaidīšanas izlietot 4 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu(2° C – 8° C).

Sargāt no sasalšanas.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU2/14/162/001

EU2/14/162/002

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste ar šķīdinātāju

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Parvoduk šķīdinātājs suspensijai injekcijām muskuspīlēm

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Buferšķīdums

3. ZĀĻU FORMA

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 x 500 devas

2 500 devas

5. MĒRĶA SUGAS

Muskuspīles

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt līdz 25° C.

Sargāt no sasalšanas.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU2/14/162/001

EU2/14/162/002

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakoni ar suspensiju

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Parvoduk suspensija

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Dzīvs novājināts muskuspīļu parvovīruss

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

500 devas

2500 devas

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

s.c

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmreizējas atšķaidīšanas izlietot 4 stundu laikā.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Maisiņi ar šķīdinātāju

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Parvoduk šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Buferšķīdums

3. ZĀĻU FORMA

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

500 devas

2500 devas

5. MĒRĶA SUGAS

Muskuspīles

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25° C .

Sargāt no sasalšanas.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU2/14/162/001

EU2/14/162/002

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

Komentārus