Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Lietošanas instrukcija - QI01BD03

Raksts satur

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Parvoduk suspensija un šķīdinātājs suspensijai injekcijām muskuspīlēm

1.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon, Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: MERIAL

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’Aviation,

69800 Saint-Priest Francija

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Parvoduk suspensija un šķīdinātājs suspensijai injekcijām muskuspīlēm

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra atšķaidītā 0,2 ml deva satur:

 

Aktīvā viela:

 

Dzīvs novājināts Muskus pīles parvovīrusa celms GM 199 ..............................

2.6 – 4.8 log10 CCID*50

(*) Šūnas kultūras infekciozā deva 50%

 

4.

INDIKĀCIJA(-S)

 

Aktīva Muskus pīļu imunzācijai, lai samazinātu svara zudumu un Muskus pīļu parvovīrusa un Derzsy slimības bojājumus, un ja nav iegūtas antivielas no mātes, lai arī ierobežotu mirstību.

Imunitātes iestāšanās: 11 dienas pēc primārā vakcinācijas kursa.

Imunitātes ilgums: 26 dienas pēc primārā vakcinācijas kursa.

Uzrādītās imunitātes ilgums pasargā putnus, kad viņi ir vairāk uzņēmīgi pret Muskus pīļu parvovīrusu un Derzsy slimību.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot putniem dēšanas periodā.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Muskus pīles

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai zemādā.

Ievada vienu 0,2 ml devu zemādā, saskaņā ar sekojošu vakcinācijas shēmu:

-Pirmā vakcinācija: no 1 dienas vecuma.

-Otra vakcinācija: no 17 dienu vecuma.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Saskalināt antigēna suspensijas pudelīti. Ievieto troakāru, kurš ir klāt šķīdinātāja maisam, caur abiem korķiem, lai savienotu suspensijas pudelīti ar šķīdinātāja maisu. Stikla pudelītes saturu pārvieto uz šķīdinātāja maisu. Noņemiet troakāru no abiem konteineriem, viegli sakrata maisu, lai sajauktu antigēna suspensiju ar šķīdinātāju. Pēc sakratīšanas savienot maisu ar augsta spiediena automātisko vai pusautomātisko injekciju sistēmu. Vakcīna ir gatava lietošanai.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Antigēna suspensija:

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 - 8°C). Sargāt no sasalšanas.

Sargāt no gaismas.

Šķīdinātājs:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C Sargāt no sasalšanas.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Vakcinēt visus ganāmpulkā esošos dzīvniekus, lai samazinātu vakcīnas celma izplatības risku un vīrusa rekombināciju.

Dēšanas periods:

Nelietot putniem dēšanas periodā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Netika novērotas blakusparādības pēc 10 kārtīgas devas pārdozēšanas.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Tikai praktizējošam veterinārārstam.

Vakcīna satur dzīvu novājinātu Muskus pīļu parvovīrusu. Tas vakcinētiem putniem izraisa aktīvu un specifisku imunitāti pret Muskus pīļu parvovīrusu un Derzsy slimību.

Vienpadsmit ģenētiskie marķieri(nukleotīdi), kas VP1 gēnu ļauj diferencēt Parvoduk vīrusa vakcīnas celmu no pīļu un zosu parvovīrusa lauka celmiem, kas parādīti tabulā:

VP1 gēna atrašanās

vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parvoduk

A

G

T

C

T

A

T

C

G

A

G

Pīļu Parvovīruss

C

A

C

G

C

C

C

A

A

C

A

Zosu Parvovīruss

C

T

C

G

C

C

C

A

A

T

A

Vakcīnas celmu var atrast liesā vismaz 35 dienas ilgi.

Pīlēniem, kas brīvi no maternālām antivielām pēc vienreizējas vakcinācijas dzīves pirmajā dienā imunitāte iestājas pēc 14 dienām.

Retos gadījumos nevar izslēgt nelielu vakcinācijas ietekmi uz dienu vecu pīlēnu, kam nav no mātes saņemtu antivielu, augšanu.

Antigēna suspensija:

Kartona kastē 10 flakoni ar 500 devām

Kartona kastē 1 flakons ar 2 500 devām

Šķīdinātājs:

Kartona kastē 10 maisi ar 500 devām Kartona kastē 1 maiss ar 2 500 devām

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Komentārus