Pirsue (pirlimycin) – Lietošanas instrukcija - QJ51FF90

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirsue 5 mg/ml šķīdums ievadīšanai tesmenī liellopiem.

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

ELLIELBRITĀNIJA

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Pirsue 5 mg/ml šķīdums ievadīšanai tesmenī liellopiem.

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELUNOSAUKUMS

Pirlimicīna hidrohlorīds, kas atbilst 50 mg pirlimicīna, katrā 10ml šļircē

4.INDIKĀCIJA(-S)

Slaucamām govīm subklīniska mastīta ārstēšanai, kuru ierosina pret pirlimicīnu jūtīgi grampozitīvie koki, ieskaitot Staphylococcus aureus, gan penicilināzes pozitīvie, gan penicilināzes negatīvie, un koagulāzes negatīvie stafilokoki; streptokoki, ieskaitot Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysagalactie un Streptococcus uberis.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Rezistence pret pirlimicīnu.

Infekciju ārstēšana, kuras ierosina gramnegatīvas baktērijas tādas kā E.coli.

Neārstēt govis ar palpējamām tesmens audu izmaiņām hroniska subklīniska mastīta dēļ.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Liellopi (slaucamās govis)

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UNMETODES

Lietošanai tesmenī

Vienu šļirci (50mg pirlimicīna) ievada katrā inficētā ceturksnī.

Ārstēšanas kurss sastāv no astoņām vienas šļirces infūzijām, ik pēc 24 stundām.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Jāpievērš uzmanība, lai pupā netiktu ievadīti patogēni, tādā veidā samazinot E.coli infekcijas risku. Pirms lietošanas veikt pietiekošu pupa tīrīšanu (un tesmens, ja nepieciešams). Rūpīgi ievērot turpmākos norādījumus. Pirms darba mazgātrokas. Mazgāt tesmeni, ja tas ir netīrs.

Ja nepieciešams, mazgāt pupus ar siltu ūdeni, kas satur piena lopkopībā piemērotu mazgāšanas līdzekli, un nosusināt tos. Dezinficēt pupa galu ar tam piemērotu līdzekli. Pupa galu tīra tik ilgi, līdz nav redzami netīrumi uz tampona. Katram pupam izmantot atsevišķu dezinfekcijas salveti. Neaizskart notīrītā pupa galu līdz produkta infūzijai.

Ievadīšana: Velkot virzienā uz augšu, noņem balto uzgali. Maigi ievada kanulu pupa kanālā; rūpīgi ievada produktu.

Virzuli maigi un rūpīgi virza ar nepārtrauktu kustību, izspiežot visu saturu dziedzerī un masē ceturksni, lai produkts izplatītos pa visu piena cisternu. Pēc infūzijas, visus pupus iemērc dezinfekcijas līdzeklī pupu iemērkšanai.

Pirms lietošanas jāveic mērķa baktēriju sugu jūtīguma noteikšana.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un subproduktiem: 23 dienas. Pienam: 5 dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. Uzglabāt injektorus oriģinālā iepakojumā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādītais uz marķējuma un iepakojuma.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Novērst saskarsmi ar šķīdumu. Pēc lietošanas mazgāt rokas un skarto ādu ar ziepēm un ūdeni, nekavējoties novilkt aptraipīto apģērbu. Pēc saskarsmes nekavējoties skalot acis ar ūdeni 15 minūtes. Turēt acu plakstiņus atvērtus, lai nodrošinātu pilnīgu kontaktu ar ūdeni.

Var novērot krustenisko rezistenci starp pirlimicīnu un citiem linkozamīdiem vai makrolīdiem.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Neizlietotās veterinārās zāles vai citus izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

15.CITA INFORMĀCIJA

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România S.R.L.

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Komentārus