Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Porcilis AR-T DF (protein dO (non-toxic deletion derivative...) – Marķējuma teksts - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis AR-T DF
ATĶ: QI09AB04
Viela: protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin) / inactivated Bordetella bronchiseptica cells
Ražotājs: Intervet International BV

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis AR-T DF suspensija injekcijām cūkām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Vienā 2 ml devā:

6,2 log2 TN titrs dO olbaltumviela (Pasteurella multocida dermonekrotiskā toksīna izgriešanas netoksisks derivāts)

5,5 log 2 aglut. titrs inaktivētas B.bronchiseptica šūnas.

150 mg dl-α-tokoferola acetāts.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml (10 devas) stikla flakons.

50 ml (25 devas) stikla flakons.

20 ml (10 devas) PET flakons.

50 ml (25 devas) PET flakons.

100 ml (50 devas) PET flakons.

250 ml (125 devas) PET flakons.

5.MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

6.INDIKĀCIJA(S)

Vakcīna pret progresīvo atrofisko rinītu.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

i.m.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}.

Pēc atvēršanas, izlietot 10 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/00/026/001

EU/2/00/026/002

EU/2/00/026/003

EU/2/00/026/004

EU/2/00/026/005

EU/2/00/026/006

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

[100 un 250 ml flakoni]

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis AR-T DF suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Vienā 2 ml devā:

6,2 log2 TN titrs dO olbaltumviela

5,5 log 2 aglut. titrs inaktivētas B.bronchiseptica šūnas

dl-α-tokoferola acetāts.

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml (50 devas)

250 ml (125 devas)

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

6. INDIKĀCIJA(S)

Vakcīna pret progresīvo atrofisko rinītu.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

i.m.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}.

Pēc atvēršanas, izlietot 10 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/00/026/001-006

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA [20 un 50 ml flakoni]

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis AR-T DF

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml (10 devas)

50 ml (25 devas)

4.LIETOŠANAS VEIDS(I)

i.m.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}.

Pēc atvēršanas, izlietot 10 stundu laikā.

8.VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus