Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Porcilis AR-T DF (protein dO (non-toxic deletion derivative...) – Lietošanas instrukcija - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis AR-T DF
ATĶ: QI09AB04
Viela: protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin) / inactivated Bordetella bronchiseptica cells
Ražotājs: Intervet International BV
LatvianLatvian
Mainīt valodu

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Porcilis AR-T DF suspensija injekcijām cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis AR-T DF suspensija injekcijām cūkām

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena 2 ml deva satur:

 

Aktīvās vielas:

 

- dO olbaltumviela (Pasteurella multocida dermonekrotiskā

≥ 6,2 log2 TN titrs 1

toksīna izgriešanas netoksisks derivāts)

- Inaktivētas Bordetella bronchiseptica šūnas.

≥ 5,5 log 2 aglut. titrs2

1Vidējais toksīna neitralizējošais titrs, kurš iegūts pēc atkārtotas trušu vakcinācijas ar pusi devas.

2Vidējais aglutinācijas titrs, kurš iegūts pēc vienreizējas trušu vakcinācijas ar pusi devas.

Adjuvants:

 

dl-α-tokoferola acetāts

150 mg

Papildviela(s):

 

Formaldehīds

≤1 mg

4.INDIKĀCIJA(-AS)

Progresīvā atrofiskā rinīta klīnisko simptomu samazināšanai sivēniem, pasīvi iekšķīgi imunizējot ar pirmpienu no mātēm, kuras aktīvi imunizētas ar vakcīnu.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Īslaicīgu ķermeņa temperatūras paaugstināšanos vidēji par 1,5 °C, dažām cūkām līdz 3 °C, kas var izraisīt abortu, parasti var konstatēt vakcinācijas dienā vai nākošajā dienā. Ļoti bieži var novērot

samazinātu aktivitāti un ēstgribas zudumu vakcinācijas dienā un/vai īslaicīgu pietūkumu (maks. diametrs: 10 cm) injekcijas vietā līdz divām nedēļām. Ļoti reti var novērot citas tūlītējas paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, vemšana, aizdusa un šoks.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievada vienu 2 ml devu ar intramuskulāru injekciju cūkā, no 18 nedēļu vecuma un vecākām. Vakcīnu labāk ievadīt tieši aiz auss.

Vakcinācijas shēma:

Pamatvakcinācija: katrai cūkai injicē vienu devu (2 ml), kam seko otra injekcija 4 nedēļas pēc pirmās injekcijas. Pirmā injekcija jāveic 6 nedēļas pirms gaidāmās atnešanās.

Revakcinācija: vienreizēja vienas devas (2 ml) injekcija, kura jāveic 2 – 4 nedēļas pirms katras nākošās atnešanās.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai.

Pirms lietošanas un periodiski lietošanas laikā enerģiski saskalināt.

Nepieļaut piesārņojuma ievadīšanu.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. Derīguma termiņš pēc pirmās flakona atvēršanas: 10 stundas.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Dermonekrotiskais toksīns, kuru ražo Pasteurella multocida, ir patogēns, kas izraisa deguna konhu atrofiju progresīvā atrofiskā rinīta gadījumā. Pasteurella multocida kolonizāciju deguna gļotādā visbiežāk veicina Bordetella bronchiseptica. Vakcīna satur netoksisku rekombinantu Pasteurella multocida toksīna derivātu un inaktivētas Bordetella bronchiseptica šūnas. Imunogēni ir iestrādāti dl-α- tokoferola bāzes adjuvantā. Jaundzimušie sivēni iegūst pasīvo imunitāti, uzņemot vakcinēto sivēnmāšu/jauncūku pirmpienu.

Kartona kārba, kas satur vienu 20 ml vai 50 ml (I tipa hidrolītiska) stikla flakonu. Kartona kārba, kas satur vienu 20 ml, 50 ml, 100 ml vai 250 ml PET flakonu.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Komentārus