Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis ColiClos
ATĶ: QI09AB08
Viela: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Ražotājs: Intervet International BV

A. BIOLOĢISKI

AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvo vielu ražotāju nosaukums un adrese Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

Intervet UK Ltd

Walton Manor, Walton, Milton Keynes

Buckinghamshire, MK7 7AJ, Apvienotā Karaliste

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Bioloģiskas izcelsmes aktīvās vielas, kas paredzētas, lai ierosinātu pasīvo imunitāti, neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā.

Palīgvielas (ieskaitot papildvielas), kas minētas Zāļu apraksta 6.1.sadaļā, ir atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabula norāda, ka MRLs ir nepieciešams, vai arī minētās palīgvielas neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, kad tiek lietotas šo veterināro zāļu sastāvā.

Komentārus