Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) – Marķējuma teksts - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis ColiClos
ATĶ: QI09AB08
Viela: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Ražotājs: Intervet International BV

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

Kartona kastīte ar flakonu ar 20, 50, 100, 200 vai 250 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis ColiClos suspensija injekcijām cūkām

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Vienā 2 ml devā:

 

 

E. coli: F4ab fimb. adhe.

≥ 9,7 log2

Av titrs

F4ac fimb. adhe.

≥ 8,1 log2

Av titrs

F5 fimb. adhe.

≥ 8,4 log2

Av titrs

F6 fimb. adhe.

≥ 7,8 log2

Av titrs

 

LT toksoīds

≥ 10,9 log2 Av titrs

 

C. perfringens C tipa toksoīds

≥20 SV

 

dl-α-tokoferola acetāts

 

 

 

 

 

 

3. ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijām

 

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml (10 devas)

50 ml (25 devas)

100 ml (50 devas)

200 ml (100 devas)

250 ml (125 devas)

5.MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/12/141/001

EU/2/12/141/002

EU/2/12/141/003

EU/2/12/141/004

EU/2/12/141/005

EU/2/12/141/006

EU/2/12/141/007

EU/2/12/141/008

EU/2/12/141/009

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA MARĶĒJUMS 100, 200 un 250 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis ColiClos suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Vienā 2 ml devā:

 

 

E. coli: F4ab fimb. adhe.

≥ 9,7 log2

Av titrs

F4ac fimb. adhe.

≥ 8,1 log2

Av titrs

F5 fimb. adhe.

≥ 8,4 log2

Av titrs

F6 fimb. adhe.

≥ 7,8 log2

Av titrs

 

LT toksoīds

≥ 10,9 log2 Av titrs

 

C. perfringens C tipa toksoīds

≥20 SV

 

 

 

 

 

3. ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijām.

 

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml (50 devas)

200 ml (100 devas)

250 ml (125 devas)

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

6. INDIKĀCIJA(S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

i.m.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA MARĶĒJUMS 20, 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis ColiClos suspensija injekcijām cūkām

Cūkas piktogramma

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

E.coli: fimbriālie adhezīni, LT toksoīds

C. perfringens toksoīds

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml (10 devas)

50 ml (25 devas)

4.LIETOŠANAS VEIDS(I)

i.m.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus