Porcilis Pesti (Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2...) - QI09AD04

Updated on site: 21-Sep-2017

Zāļu nosaukums: Porcilis Pesti
ATĶ: QI09AD04
Viela: Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2 subunit antigen
Ražotājs: Intervet International BV

Kāds ir Porcilis Pesti iedarbīgums šajos pētījumos?

Visas vakcinācijas novērsa sivēnu nāvi, kad tos vēlāk pakļāva KCM vīrusa iedarbībai. Virēmija tika novērsta tikai ar divām injekcijām (kā noteikts Porcilis Pesti vakcinācijas plānā). Antivielas pret KCM antigēnu ļāva secināt, ka sivēniem imunitāte veidojās pēc 2 nedēļām un saglabājās 6 mēnešus.

Kāds pastāv risks, leitojot Porcilis Pesti?

Katra vakcinācija ar Porcilis Pesti var radīt pietūkumu injekcijas vietā, kas izzūd 4 nedēļu laikā. Pārejoša hipertermija (paaugstināta temperatūra) var attīstīties pēc otrās injekcijas. Injekcijas var parādīties abscesi. Otro injekciju ir ieteicams veikt citā vietā nekā pirmo.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nāk saskarē ar dzīvnieku?

Porcilis Pesti satur minerāleļļu. Nejaušas injicēšanas gadījumā vakcīna var izraisīt stipras sāpes un pietūkumu, īpaši ja to injicē locītavā vai pirkstā – lai arī reti, tomēr ir iespējams, ka pirksts būs jāzaudē. Ja Jūs nejauši esat injicējis šo preparātu, meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību, pat ja nejauši injicētais preparāta daudzums ir ļoti mazs. Ņemiet līdzi zāļu lietošanas pamācību. Ja sāpes neizzūd 12 stundu laikā pēc medicīniskās izmeklēšanas, meklējiet medicīnisko palīdzību atkārtoti.

Kāpēc Porcilis Pesti tika apstiprināts?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka imunizējot 5 nedēļas vecas un vecākas cūkas, lai samazinātu mirstību no klasiskā cūku mēra un atvieglotu šīs slimības simptomus, ieguvumi no Porcilis Pesti ir lielāki par riskiem. Viņi ieteica piešķirt Porcilis Pesti reģistrācijas apliecību. Ieguvuma/riska profils atrodams šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Porcilis Pesti:

Eiropas Komisija 2000. gada 9. februārī uzņēmumam Intervet International B.V. izsniedza Porcilis Pesti reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā un kas ir pagarināta 2005. gada februārī.

Porcilis Pesti imports, tirdzniecība, piegāde un/vai lietošana ir atļauta tikai ar sevišķiem nosacījumiem, kuri paredzēti Eiropas Kopienas tiesību aktos par klasiskā cūku mēra apkarošanu (Padomes Direktīva 80/217/EEK ar grozījumiem). Ja persona vēlās importēt, pārdot, piegādāt un/vai lietot šīs veterinārās zāles, tai ir jāsaņem dalībvalsts kompetentās iestādes atļauja.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi tika atjaunināts 12.-2006.

EMEA 2007

Komentārus