Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Porcilis Pesti (Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2...) – Marķējuma teksts - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis Pesti
ATĶ: QI09AD04
Viela: Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2 subunit antigen
Ražotājs: Intervet International BV
LatvianLatvian
Mainīt valodu

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

{50 ml pudele/ 100 ml pudele/ 250 ml pudele}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Porcilis Pesti

emulsija injekcijām cūkām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra 2 ml deva satur:

120 Elisa vienības CKM-E2 antigēns. Šķidrais parafīns: 941,4 mg

3.ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml (25 devas) – 100 ml (50 devas) – 250 ml (125 devas)

5.MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6.INDIKĀCIJA(S)

Vakcīna pret klasisko cūku mēri.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

2 ml IM injekcija.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša pašinjekcija ir bīstama.

11/17

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 3 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana – tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.,

NL - 5831 AN Boxmeer

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/99/016/001-EU/2/016/006

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

<Sērija><Partija> <Lot>{numurs}

12/17

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA (pudeles etiķete)

{50ml/100ml/250ml}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Porcilis Pesti emulsija injekcijām cūkām

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

120 Elisa vienības CSF-E2 antigēns/2ml.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml (25 devas) – 100 ml (50 devas) – 250 ml (125 devas).

4.LIETOŠANAS VEIDS(I)

IM injekcija

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

<Sērija><partija> <Lot>{numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

<Der.līdz > <EXP>{mēnesis/gads} Pēc atvēršanas izlietot 3 stundu laikā.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

13/17

Komentārus