Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Porcilis Pesti (Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2...) – Lietošanas instrukcija - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis Pesti
ATĶ: QI09AD04
Viela: Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2 subunit antigen
Ražotājs: Intervet International BV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Porcilis Pesti

emulsija injekcijām cūkām

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Katra 2 ml deva satur:

120 Elisa vienības klasiskā cūku mēra vīrusa E2 fragmentāru antigēnu. Šķidrais parafīns kā papildviela: 941,4 mg.

4.INDIKĀCIJA(AS)

Cūku aktīvai imunizācijai no 5 nedēļu vecuma, lai novērstu mirstību un samazinātu klasiskā cūku mēra klīniskos simptomus, kā arī lai samazinātu inficēšanos un CKM lauka vīrusa izdalīšanu.

Imunitātes sākums 2 nedēļas.

Imunitātes ilgums ir 6 mēneši.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Lokālu un vairumā gadījumu īslaicīgu tūsku injekcijas vietā var novērot 4 nedēļas pēc katras vakcīnas devas ievadīšanas. Pēc otrās devas var novērot īslaicīgu hipertermiju.

Injekcijas vietā var novērot abscesus. Tā kā nav veikti pētījumi par produkta drošību veicot abas injekcijas vienā vietā, tad ir ieteicams otro vakcināciju izpildīt citā vietā.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

15/17

Ievadīt vienu devu (2ml) ar intramuskulāru injekciju kakla apvidū aiz auss.

Vakcinācijas shēma:

Pamatvakcinācija: injicē vienu devu katrai cūkai, otru reizi atkārto pēc 4 nedēļām pēc pirmās injekcijas. Revakcinācija: ik pēc 6 mēnešiem, viena deva.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas saskalināt.

Pirms lietošanas ļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai.

Ieteicams lietot slēgta tipa daudzinjekciju vakcinācijas sistēmu.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). Nesasaldēt.

Derīguma termiņš pēc pudeles atvēršanas: 3 stundas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš ir norādīts marķējumā.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Lietotājam:

Šis produkts satur minerāleļļu. Nejaušas injicēšanas gadījumā/pašinjekcijas gadījumā, pēc injekcijas var rasties pietūkums un sāpes, parasti, ja produkts injicēts pirkstā vai locītavā, retos gadījumos, ja atbilstoša medicīniskā palīdzība nav sniegta, persona var zaudēt skarto pirkstu.

Ja Jūs nejauši esiet injicējis šīs zāles, meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību, pat ja nejauši injicēts ļoti mazs zāļu daudzums, un ņemiet līdzi šo zāļu lietošanas instrukciju.

Ja sāpes neizzūd 12 stundu laikā pēc medicīniskās izmeklēšanas, meklējiet medicīnisko palīdzību atkārtoti.

Ārstam:

Šis produkts satur minerāleļļu. Pat, ja nejauši injicēts neliels zāļu daudzums, var rasties spēcīgs pietūkums, kā rezultātā var rasties išēmiskā nekroze vai pat persona var zaudēt pirkstu.

Prasmīga, TŪLĪTĒJA ķirurģiskā iejaukšanās ir vajadzīga un var būt nepieciešama savlaicīga injekcijas vietas uzgriešana un skalošana, īpaši, ja skarts pirkstgals vai stiegra.

Produktu drīkst lietot grūsnības laikā, bet var nenovērst klasiskā cūku mēra lauka vīrusa transplacentāro pārnešanu no sivēnmātes uz augļiem.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto vienlaicīgi ar citām veterinārām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pēc pārdozēšanas vietējās reakcijas injekcijas vietā var būt spilgtāk izteiktas.

16/17

Nedrīkst sajaukt kopā ar citām veterinārām zālēm.

Šo veterināro zāļu imports, tirdzniecība, piegāde un/vai lietošana ir atļauta tikai ar sevišķiem nosacījumiem, kuri noteikti Eiropas kopienas likumdošanā par klasiskā cūku mēra apkarošanu (Padomes direktīva 80/217/EEC ar grozījumiem). Ja persona vēlās importēt, pārdot, piegādāt un/vai lietot šīs veterinārās zāles, tai ir jāsaņem dalībvalsts kompetentās iestādes atļauja.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Vakcīnas fragmentārās struktūras dēļ, vakcinācija neizraisa antivielas pret CSF vīrusa antigēniem, izņemot E2.

50 ml/ 100 ml/ 250 ml daudzdevu stikla pudele.

50 ml/ 100 ml/ 250 ml daudzdevu PET pudele.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Izplatīšana – tikai praktizējošam veterinārārstam.

17/17

Komentārus