Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Poulvac E. coli (Live aroA gene deleted Escherichia coli,...) – Zāļu apraksts - QI01AE04

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Poulvac E. coli
ATĶ: QI01AE04
Viela: Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195
Ražotājs: Zoetis Belgium SA

Raksts satur

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Poulvac E. coli liofilizāts suspensijas pagatavošanai izsmidzināmai vakcīnai vistām un tītariem vai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena deva satur:

 

Aktīvā viela:

5,2 x 106 - 9,1 x 108 CFU*

Dzīvs no aroA gēna atbrīvots Escherichia coli,

tips O78, celms EC34195

 

* Koloniju veidojošās vienības uz tryptic soy agar barotnes

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Liofilizāts suspensijas pagatavošanai izsmidzināmai vakcīnai vai lietošanai ar dzeramo ūdeni.

Krēmkrāsas liofilizāts.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Mērķa sugas

Vistas (broileri, nākamās dējējvistas/vaislas vistas) un tītari.

4.2Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Broileru un nākamo dējējvistu/vaislas vistu un tītaru aktīvai imunizācijai, lai samazinātu mirstību un audu bojājumus (perikardītu, perihepatītu, gaisa maisu iekaisumu), ko izraisījis Escherichia coli serotips O78.

Imunitātes iestāšanās:

Vistas: 2 nedēļas pēc vakcinēšanas audu bojājumu mazināšanai. Mirstības mazināšanai imunitātes iestāšanās nav noteikta.

Tītari: 3 nedēļas pēc atkārtotas vakcinācijas audu bojājumu un mirstības mazināšanai. Imunitātes ilgums:

Vistas: 8 nedēļas audu bojājumu mazināšanai un 12 nedēļas mirstības mazināšanai (izsmidzināmā vakcīna). 12 nedēļas audu bojājumu un mirstības mazināšanai (dzeramais ūdens).

Tītari: imunitātes ilgums nav noteikts.

Krusteniskās aizsardzības pētījumā konstatēta E. coli serotipu O1, O2 un O18 izraisītā gaisa maisu iekaisuma sastopamības biežuma un smaguma samazināšanās pēc izsmidzināmās vakcīnas lietošanas vistām. Šiem serotipiem netika noteikts ne imunitātes iestāšanās, ne imunitātes ilgums.

4.3Kontrindikācijas

Nevakcinēt dzīvniekus, kam tiek veikta antibakteriāla vai imūnsupresīva ārstēšana.

4.4Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Vakcinēt tikai klīniski veselus putnus.

Nelietot antibiotikas 1 nedēļu pirms un pēc vakcinēšanas, jo ārstēšana ar antibiotikām var pasliktināt vakcīnas efektivitāti.

Nav pieejama informācija par lielas koncentrācijas no mātes iegūto antivielu ietekmi uz efektivitāti.

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanāError! Bookmark not defined.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Vakcīnas celmu var noteikt audos (aknas, sirds) līdz 6 dienām (vistām), vai audos (torakālie gaisa maisi) līdz 4 dienām (tītariem) pēc vakcinācijas. Vakcinētie putni var izdalīt vakcīnas celmu ar fekālijām līdz 5 nedēļām (vistām) vai 7 dienām (tītariem) pēc vakcinācijas, un vakcīna var saglabāties vidē līdz nobarošanas vai audzēšanas perioda beigām (vistām) vai līdz 7 dienām (tītariem).

Tāpēc ieteicams tīrīt un dezinficēt putnu novietnes, kurās vakcīna tika lietota pēc nobarošanas vai audzēšanas perioda beigām.

Vakcīnas celms var izplatīties tālāk, putniem nonākot saskarē vienam ar otru. Vakcīnas celmu var identificēt pēc tā augšanas īpašībām bioloģiskās barotnēs: tas normāli aug MacConkey un trypticase sojas agarā, kamēr nekādas kolonijas nenovēro, kad uzsētas barotnēs bez aromātiskajām aminoskābēm (vienkāršais agars).

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ievērojiet parasto aseptikas piesardzību attiecībā uz visām lietošanas procedūrām.

Lietošanas laikā operatoram ieteicams lietot acu aizsardzību, cimdus un deguna-mutes masku. Cilvēkiem ar nomāktu imunitāti nevajadzētu būt klāt vakcīnas ievadīšanas laikā.

Pēc lietošanas dezinficēt rokas un iekārtu.

Vakcinētos dzīvnieku kopšanā iesaistītajam personālam jāievēro vispārējie higiēnas principi un jābūt īpaši uzmanīgiem, rīkojoties ar nesen vakcinēto dzīvnieku pakaišiem.

Citi pasākumi

Imunizācija jāuzskata par vienu no sastāvdaļām kompleksas kontroles programmā, kas ietver visus svarīgākos higiēnas un veselības faktorus mājputniem.

4.6Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nelietot putniem dēšanas periodā vai 6 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

4.8Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

4.9Devas un lietošanas veids

Ar rupjās izsmidzināšanas metodi vistām / tītariem vai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām.

Pēc izšķīdināšanas- caurspīdīga līdz balti dzeltenīga necaurspīdīga suspensija (atkarībā no izmantotā šķīdinātāja daudzuma).

Vakcinācijas grafiks

Vistas: viena vakcīnas deva no 1 dienas vecuma ar rupjās izsmidzināšanas metodi, vai viena deva vakcīnas no 5 dienu vecuma, lietojot ar dzeramo ūdeni.

Tītari: viena vakcīnas deva no 1 dienas vecuma, kam seko atkārtota vakcīnas deva pēc 3 nedēļām ar rupjās izsmidzināšanas metodi.

Lietošana

Ar izsmidzināšanu:

Izmantojiet tīrus vakcinācijas materiālus un izslēdziet ventilāciju līdz 15 minūtēm pēc vakcinācijas.

Noņemiet vāciņu un aizbāzni. Piepildiet flakonu līdz pusei ar hloru nesaturošu ūdeni istabas temperatūrā. Ielieciet aizbāzni atpakaļ un labi saskaliniet, līdz saturs ir izšķīdis. Ielejiet izšķīdināto vakcīnu tīrā traukā un pievienojiet hloru nesaturošu ūdeni tālākai vakcīnas atšķaidīšanai, lai iegūtu vienmērīgu sadalījumu, izsmidzinot uz putniem.

Atšķaidiet un lietojiet sagatavoto vakcīnu proporcijā viena deva sagatavotās vakcīnas uz vienu putnu atbilstoši jūsu specifiskajam rupjās izsmidzināšanas vakcinēšanas aprīkojumam. Ieteicamais tilpums 1 devai ir no 0,1 līdz 0,5 ml. Izsmidzināšanas attālums virs dzīvniekiem ir no 30 līdz 80 cm, un ieteicamais pilienu izmērs ir lielāks nekā 100 μm.

Lietošana kopā ar dzeramo ūdeni:

Pārliecinieties, ka visas savienojumu caurules, caurulītes, teknes, dzirdinātavas u.c. ir pilnīgi tīras un bez dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu, ziepju u.c. un antibiotiku atliekām. Saskare ar dezinfekcijas līdzekļiem padara vakcīnu neefektīvu.

Pirms vakcīnas lietošanas ļaujiet patērēt ūdeni, lai dzirdinātavās tā līmenis būtu minimāls. No visām caurulēm jāiztukšo parastais ūdens, lai dzirdinātavās būtu tikai vakcīnas ūdens.

Pirms vakcinācijas var būt nepieciešams aizturēt ūdens padevi, lai nodrošinātu, ka visi putni vakcinācijas perioda laikā dzer.

Atveriet vakcīnas flakonu zem ūdens un pilnībā to izšķīdiniet tvertnē. Jārūpējas par pilnīgu flakona un tā gala iztukšošanu, skalojot ūdenī. Nedaliet lielos flakonus, lai vakcinētu vairāk nekā vienu novietni vai ar vairāk kā vienu dzirdināšanas sistēmu, jo tas var radīt kļūdu samaisīšanā.

Izmantojiet aukstu un svaigu ūdeni, kas nesatur hloru un metāla jonus. Ūdenim var pievienot zema tauku satura (piem. <1% tauku) vājpiena pulveri (2-4 gramus uz litru) vai vājpienu (20-40 ml uz litru ūdens), lai uzlabotu ūdens kvalitāti un paaugstinātu baktēriju stabilitāti.

Ideāli, ja vakcīnu pievienotu tādam ūdens daudzumam, ko putni patērē laikā līdz 3 stundām. Jānodrošina, lai katrs putns saņemtu vienu vakcīnas devu. Galvenais, pievienojiet atšķaidīto vakcīnu aukstam un svaigam hloru nesaturošam ūdenim attiecībā 1000 vakcīnas devas 1 litrā ūdens uz katru vecuma dienu 1000 cāļiem, piemēram, 10 litri būtu nepieciešami 1000 cāļiem 10 dienu vecumā. Šaubu gadījumā dienu pirms vakcīnas lietošanas izmēriet ūdens patēriņu.

Izšķīdināto vakcīnu putniem lietojiet nekavējoties pēc tās atšķaidīšanas.

Sargājiet vakcīnas suspensiju no saules gaismas iedarbības.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Pēc desmitkārtīgas vakcīnas pārdozēšanas nenovēroja nekādas nevēlamas reakcijas.

4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5.IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: imunoloģiskie līdzekļi putniem, dzīvu baktēriju vakcīnas mājputniem. ATĶ vet kods: QI01AE04.

Aktīvās imunitātes stimulēšanai pret Escherichia coli serotipu O78.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Saharoze

Amonija sulfāts

Magnija sulfāta heptahidrāts

Kālija dihidrogēnfosfāts

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts

6.2Būtiska nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 30 mēneši. Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas saskaņā ar norādījumiem: 2 stundas.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5Tiešā iepakojuma veids un saturs

10 ml I tipa borsilikāta stikla flakons ar 2500 vai 5000 devām, 50 ml ar 10000 vai 20000 devām ar brombutilkaučuka aizbāzni un gofrētu alumīnija vāciņu.

Kartona kārba ar 1 flakonu ar 2500 / 5000 / 10000 /20000 devām. Kartona kārba ar 10 flakoniem ar 2500 /5000 /10000 / 20000 devām.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/12/140/001-008

9.REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 15/06/2012

Pēdējās pārreģistrācijas datums: {DD/MM/GGGG}

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē (http://www.ema.europa.eu/).

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Nav piemērojams.

Komentārus