Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Poulvac E. coli (Live aroA gene deleted Escherichia coli,...) – Marķējuma teksts - QI01AE04

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Poulvac E. coli
ATĶ: QI01AE04
Viela: Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195
Ražotājs: Zoetis Belgium SA
LatvianLatvian
Mainīt valodu

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba ar 1 flakonu ar 2500 / 5000 / 10000 /20000 devām. Kartona kārba ar 10 flakoniem ar 2500 /5000 /10000 / 20000 devām.

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Poulvac E. coli liofilizāts suspensijas pagatavošanai izsmidzināmai vakcīnai vistām un tītariem vai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

5,2 x 106 - 9,1 x 108 CFU*/deva

Dzīvs no aroA gēna atbrīvots Escherichia coli, O78 tips

3.ZĀĻU FORMA

Liofilizāts suspensijas pagatavošanai izsmidzināmai vakcīnai vai lietošanai ar dzeramo ūdeni.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 2500 devas, 10 x 2500 devas

1 x 5000 devas, 10 x 5000 devas

1 x 10000 devas, 10 x 10000 devas

1 x 20000 devas, 10 x 20000 devas

5.MĒRĶA SUGAS

Vistas un tītari.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Izsmidzināma vakcīna vai lietošanai ar dzeramo ūdeni.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atšķaidīšanas izlietot 2 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU,JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/12/140/001

EU/2/12/140/002

EU/2/12/140/003

EU/2/12/140/004

EU/2/12/140/005

EU/2/12/140/006

EU/2/12/140/007

EU/2/12/140/008

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

STIKLA FLAKONS

1/10 x 2500, 5000, 10000, 20000 devas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Poulvac E. coli liofilizāts suspensijas pagatavošanai izsmidzināmai vakcīnai vai lietošanai ar dzeramo ūdeni

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Dzīvs E. coli: 5,2 x 106 - 9,1 x 108 CFU/devā

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

2500 devas

5000 devas

10000 devas

20000 devas

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Izsmidzināma vakcīna vai lietošanai ar dzeramo ūdeni.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus