Prac-tic (pyriprole) – Marķējuma teksts - QP53AX26

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste (56,25 mg)

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 56,25 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maziem suņiem

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena pipete satur:

Vienības deva

Piriprols

0,45 ml

56,25 mg

Palīgvielas:

0,1 % butilhidroksitoluols (E321)

3.ZĀĻU FORMA

Ārīgai lietošanai uz ādas.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

3 pipetes

6 pipetes

30 pipetes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi (2 - 4,5 kg)

6.INDIKĀCIJA(-S)

Blusu un ērču invāzijas ārstēšanai un profilaksei.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ārīgai lietošanai uz ādas.

1.Izņemt vienu pipeti no iepakojuma.

2.Novietot pipeti vertikālā stāvoklī. Viegli pasist pa pipetes šauro daļu, lai pārliecinātos, ka pipetes saturs atrodas pipetes pamatdaļā. Pa iezīmēto līniju nolauzt pipetes uzgalim nolaušanai paredzēto galiņu.

3.Pašķirt dzīvnieka apmatojumu uz muguras starp plecu lāpstiņām līdz redzama āda.

4.Novietot pipetes galiņu pie ādas virsmas un viegli izspiest pipetes saturu uz ādas vienā vai divās aplikācijas vietās. Zāles izpilināt uz ādas.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Drošības informācija cilvēkiem:

Izvairīties no zāļu saskares ar ādu, acīm vai iekļūšanas mutē.

Izvairieties no tiešas saskares ar ārstēto dzīvnieku, kamēr aplikācijas vieta nav nožuvusi.

Drošības informācija dzīvniekiem:

Indicēts tikai lietošanai suņiem.

Nelietot kaķiem un trušiem.

Nelietot zāles iekšķīgi.

Neļaut zālēm nonākt suņa acīs.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Lai pipetes pasargātu no saules gaismas, līdz lietošanai uzglabājiet tās oriģinālajā blistera iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Prac-tic nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

APVIENOTĀ KARALISTE

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/06/066/001 (3 pipetes)

EU/2/06/066/002 (6 pipetes)

EU/2/06/066/003 (30 pipetes)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Blisteris (56,25 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 56,25 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maziem suņiem

Pyriprole

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

56,25 mg

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

0,45 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Pipete (56,25 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 56,25 mg

Pyriprole

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Elanco Europe Ltd.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste (137,5 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 137,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maziem suņiem

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena pipete satur:

Vienības deva

Piriprols

1,1 ml

137,5 mg

Palīgvielas:

0,1 % butilhidroksitoluols (E321)

3. ZĀĻU FORMA

Ārīgai lietošanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

3 pipetes

6 pipetes

30 pipetes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi ( 4,5 - 11 kg)

6. INDIKĀCIJA(-S)

Blusu un ērču invāzijas ārstēšanai un profilaksei.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ārīgai lietošanai uz ādas.

1.Izņemt vienu pipeti no iepakojuma.

2.Novietot pipeti vertikālā stāvoklī. Viegli pasist pa pipetes šauro daļu, lai pārliecinātos, ka pipetes saturs atrodas pipetes pamatdaļā. Pa iezīmēto līniju nolauzt pipetes uzgalim nolaušanai paredzēto galiņu.

3.Pašķirt dzīvnieka apmatojumu uz muguras starp plecu lāpstiņām līdz redzama āda.

4.Novietot pipetes galiņu pie ādas virsmas un viegli izspiest pipetes saturu uz ādas vienā vai divās aplikācijas vietās. Zāles izpilināt uz ādas.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Drošības informācija cilvēkiem:

Izvairīties no zāļu saskares ar ādu, acīm vai iekļūšanas mutē.

Izvairieties no tiešas saskares ar ārstēto dzīvnieku, kamēr aplikācijas vieta nav nožuvusi.

Drošības informācija dzīvniekiem:

Indicēts tikai lietošanai suņiem.

Nelietot kaķiem un trušiem.

Nelietot zāles iekšķīgi.

Neļaut zālēm nonākt suņa acīs.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Lai pipetes pasargātu no saules gaismas, līdz lietošanai uzglabājiet tās oriģinālajā blistera iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Prac-tic nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

APVIENOTĀ KARALISTE

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/06/066/004 (3 pipetes)

EU/2/06/066/005 (6 pipetes)

EU/2/06/066/006 (30 pipetes)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Blisteris (137,5 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 137,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maziem suņiem

Pyriprole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

137,5 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1,1 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Pipete (137,5 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 137,5 mg

Pyriprole

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Elanco Europe Ltd.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste (275 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 275 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena pipete satur:

Vienības deva

Piriprols

2,2 ml

275 mg

Palīgvielas:

0,1 % butilhidroksitoluols (E321)

3. ZĀĻU FORMA

Ārīgai lietošanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

3 pipetes

6 pipetes

30 pipetes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi (> 11 - 22 kg)

6. INDIKĀCIJA(-S)

Blusu un ērču invāzijas ārstēšanai un profilaksei.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ārīgai lietošanai uz ādas.

1.Izņemt vienu pipeti no iepakojuma.

2.Novietot pipeti vertikālā stāvoklī. Viegli pasist pa pipetes šauro daļu, lai pārliecinātos, ka pipetes saturs atrodas pipetes pamatdaļā. Pa iezīmēto līniju nolauzt pipetes uzgalim nolaušanai paredzēto galiņu.

3.Pašķirt dzīvnieka apmatojumu uz muguras starp plecu lāpstiņām līdz redzama āda.

4.Novietot pipetes galiņu pie ādas virsmas un viegli izspiest pipetes saturu uz ādas vienā vai divās aplikācijas vietās. Zāles izpilināt uz ādas.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Drošības informācija cilvēkiem:

Izvairīties no zāļu saskares ar ādu, acīm vai iekļūšanas mutē.

Izvairieties no tiešas saskares ar ārstēto dzīvnieku, kamēr aplikācijas vieta nav nožuvusi.

Drošības informācija dzīvniekiem:

Indicēts tikai lietošanai suņiem.

Nelietot kaķiem un trušiem.

Nelietot zāles iekšķīgi.

Neļaut zālēm nonākt suņa acīs.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Lai pipetes pasargātu no saules gaismas, līdz lietošanai uzglabājiet tās oriģinālajā blistera iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Prac-tic nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzlabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

APVIENOTĀ KARALISTE

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/06/066/007 (3 pipetes)

EU/2/06/066/008 (6 pipetes)

EU/2/06/066/009 (30 pipetes)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Blisteris (275 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 275 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem

Pyriprole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

275 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

2,2 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Pipete (275 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 275 mg

Pyriprole

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Elanco Europe Ltd.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste (625 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 625 mg šķīdums pilināšanai uz ādas lieliem suņiem

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena pipete satur:

Vienības deva

Piriprols

5,0 ml

625 mg

Palīgvielas:

0,1 % butilhidroksitoluols (E321)

3. ZĀĻU FORMA

Ārīgai lietošanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

3 pipetes

6 pipetes

30 pipetes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi (> 22 - 50 kg)

6. INDIKĀCIJA(-S)

Blusu un ērču invāzijas ārstēšanai un profilaksei.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ārīgai lietošanai uz ādas.

1.Izņemt vienu pipeti no iepakojuma.

2.Novietot pipeti vertikālā stāvoklī. Viegli pasist pa pipetes šauro daļu, lai pārliecinātos, ka pipetes saturs atrodas pipetes pamatdaļā. Pa iezīmēto līniju nolauzt pipetes uzgalim nolaušanai paredzēto galiņu.

3.Pašķirt dzīvnieka apmatojumu uz muguras starp plecu lāpstiņām līdz redzama āda.

4.Novietot pipetes galiņu pie ādas virsmas un viegli izspiest pipetes saturu uz ādas divās vai trīs aplikācijas vietās pa muguras līniju, lai izvairītos no šķīduma notecēšanas. Zāles izpilināt uz ādas.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Drošības informācija cilvēkiem:

Izvairīties no zāļu saskares ar ādu, acīm vai iekļūšanas mutē.

Izvairieties no tiešas saskares ar ārstēto dzīvnieku, kamēr aplikācijas vieta nav nožuvusi.

Drošības informācija dzīvniekiem:

Indicēts tikai lietošanai suņiem.

Nelietot kaķiem un trušiem.

Nelietot zāles iekšķīgi.

Neļaut zālēm nonākt suņa acīs.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Lai pipetes pasargātu no saules gaismas, līdz lietošanai uzglabājiet tās oriģinālajā blistera iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Prac-tic nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

APVIENOTĀ KARALISTE

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/06/066/010 (3 pipetes)

EU/2/06/066/011 (6 pipetes)

EU/2/06/066/012 (30 pipetes)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Blisteris (625 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 625 mg šķīdums pilināšanai uz ādas lieliem suņiem

Pyriprole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

625 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

5,0 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Pipete (625 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prac-tic 625 mg

Pyriprole

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Elanco Europe Ltd.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus