ProZinc (insulin human) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QA10AC01

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim/Rhein

VĀCIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

VĀCIJA

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav noteikts.

Komentārus