ProZinc (insulin human) – Marķējuma teksts - QA10AC01

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ProZinc 40 SV/ml suspensija injekcijām kaķiem

Cilvēka insulīns protamīna cinka insulīna veidā

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

40 SV/ml cilvēka insulīns

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRI

10 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Kaķi

6.INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot 60 dienu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt stāvus ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VĀCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/2/13/152/001

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ProZinc 40 SV/ml injekcijām kaķiem

Cilvēka insulīns protamīna cinka insulīna veidā.

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

40 SV/ml

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Subkutāni

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc caurduršanas izlietot līdz …

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus