Profender (emodepside / praziquantel) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QP52AA51

A.RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Ķīle Vācija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKVIELU DAUDZUMS (MRL)

Nav piemērojams.

Komentārus