Profender (emodepside / praziquantel) – Marķējuma teksts - QP52AA51

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem Ārējais kartona iepakojums, pipešu skaits 2 (vai 4)

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 30 mg/7,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra 0,35 ml pipete satur:

Aktīvās vielas: emodepsīds – 7,5 mg, prazikvantels – 30 mg.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

2 pipetes

4 pipetes

5.MĒRĶA SUGAS

Maza auguma kaķi ≥ 0,5 kg – 2,5 kg

6.INDIKĀCIJA(-S)

Apaļtārpi:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Plakanie tārpi:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaušu tārpi:

Aelurostrongylus abstrusus

Visas indikācijas, ieskaitot pret kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/001 2 pipetes

EU/2/05/054/002 4 pipetes

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem Ārējais kartona iepakojums, pipešu skaits 12 (20 vai 40)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 30 mg/7,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra 0,35 ml pipete satur:

Aktīvās vielas: emodepsīds – 7,5 mg, prazikvantels – 30 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

12 pipetes

20 pipetes

40 pipetes

5. MĒRĶA SUGAS

Maza auguma kaķi ≥ 0,5 kg – 2,5 kg

6. INDIKĀCIJA(-S)

Apaļtārpi:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Plakanie tārpi:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaušu tārpi:

Aelurostrongylus abstrusus

Visas indikācijas, ieskaitot pret kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot kaķēniem, jaunākiem par 8 nedēļām vai vieglākiem par 0,5 kg.

Drošības brīdinājumi lietotājam - pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEZILIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Profender nedrīkst nokļūt ūdenstilpēs, jo emodepsīdam ir kaitīga ietekme uz ūdens organismiem. Jebkuri neizlietotu veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/003 12 pipetes

EU/2/05/054/004 20 pipetes

EU/2/05/054/005 40 pipetes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma kaķiem Ārējais kartona iepakojums, pipešu skaits 2 (vai 4)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 60 mg/15 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma kaķiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra 0,70 ml pipete satur:

Aktīvās vielas: emodepsīds – 15 mg, prazikvantels – 60 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

2 pipetes

4 pipetes

5. MĒRĶA SUGAS

Vidēja auguma kaķi >2,5 kg – 5 kg

6. INDIKĀCIJA(-S)

Apaļtārpi:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Plakanie tārpi:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaušu tārpi:

Aelurostrongylus abstrusus

Visas indikācijas, ieskaitot pret kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/006 2 pipetes

EU/2/05/054/007 4 pipetes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma kaķiem Ārējais kartona iepakojums, pipešu skaits 12 (20, 40 vai 80)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 60 mg/15 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma kaķiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra 0,70 ml pipete satur:

Aktīvās vielas: emodepsīds – 15 mg, prazikvantels – 60 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

12 pipetes

20 pipetes

40 pipetes

80 pipetes

5. MĒRĶA SUGAS

Vidēja auguma kaķi > 2,5 kg – 5 kg

6. INDIKĀCIJA(-S)

Apaļtārpi:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Plakanie tārpi:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaušu tārpi:

Aelurostrongylus abstrusus

Visas indikācijas, ieskaitot pret kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot kaķēniem, jaunākiem par 8 nedēļām vai vieglākiem par 0,5 kg.

Drošības brīdinājumi lietotājam - pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Profender nedrīkst nokļūt ūdenstilpēs, jo emodepsīdam ir kaitīga ietekme uz ūdens organismiem. Jebkuri neizlietotu veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/008 12 pipetes

EU/2/05/054/009 20 pipetes

EU/2/05/054/010 40 pipetes

EU/2/05/054/011 80 pipetes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem Ārējais kartona iepakojums, pipešu skaits 2 (vai 4)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 96 mg/24 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra 1,12 ml pipete satur:

Aktīvās vielas: emodepsīds – 24 mg, prazikvantels – 96 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

2 pipetes

4 pipetes

5. MĒRĶA SUGAS

Liela auguma kaķi > 5 kg – 8 kg

6. INDIKĀCIJA(-S)

Apaļtārpi:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Plakanie tārpi:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaušu tārpi:

Aelurostrongylus abstrusus

Visas indikācijas, ieskaitot pret kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/012 2 pipetes

EU/2/05/054/013 4 pipetes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem Ārējais kartona iepakojums, pipešu skaits 12 (20 vai 40)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 96 mg/24 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra 1,12 ml pipete satur:

Aktīvās vielas: emodepsīds – 24 mg, prazikvantels – 96 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

12 pipetes

20 pipetes

40 pipetes

5. MĒRĶA SUGAS

Liela auguma kaķi > 5 kg – 8 kg

6. INDIKĀCIJA(-S)

Apaļtārpi:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Plakanie tārpi:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaušu tārpi:

Aelurostrongylus abstrusus

Visas indikācijas, ieskaitot pret kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot kaķēniem jaunākiem par 8 nedēļām vai vieglākiem par 0,5 kg.

Drošības brīdinājumi lietotājam - pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Profender nedrīkst nokļūt ūdenstilpēs, jo emodepsīdam ir kaitīga ietekme uz ūdens organismiem. Jebkuri neizlietotu veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/05/054/014 12 pipetes

EU/2/05/054/015 20 pipetes

EU/2/05/054/016 40 pipetes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem Ārējais kartona iepakojums, daudzdevu pudele

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 85,8 mg/ml / 21,4 mg/ml šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Aktīvās vielas: emodepsīds – 21,4 mg/ml, prazikvantels – 85,8 mg/ml.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

14 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Apaļtārpi:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Plakanie tārpi:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaušu tārpi:

Aelurostrongylus abstrusus

Visas indikācijas, ieskaitot pret kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Drošības brīdinājumi lietotājam - pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/017

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Profender šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem

Pipetes marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender kaķiem (≥ 0,5 – 2,5 kg)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdums pilināšanai uz ādas

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Profender šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma kaķiem

Pipetes marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender kaķiem (> 2,5 –5 kg)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdums pilināšanai uz ādas

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Profender šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem

Pipetes marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender kaķiem (> 5 – 8 kg)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdums pilināšanai uz ādas

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Profender šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

Flakona marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

21,4 mg/ml emodepsīda, 85,8 mg/ml prazikvantela.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

14 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai.

Tikai ārīgai lietošanai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

 

Pēc atvēršanas izlietot līdz ..................

{vieta datuma ierakstīšanai}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM Profender šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem

Blisters

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem (≥ 0,5 – 2,5 kg)

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer Animal Health

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM Profender šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma kaķiem

Blisters

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma kaķiem (> 2,5 - 5 kg)

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer Animal Health

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM Profender šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem

Blisters

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem (> 5 - 8 kg)

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer Animal Health

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender 15 mg/3 mg tabletes maza auguma suņiem Ārējais kartona iepakojums, 2 (vai 4) tabletes

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 15 mg/3 mg ilgstošās darbības tabletes maza auguma suņiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Emodepsīds 3 mg, prazikvantels 15 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

2 tabletes

4 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Attārpošanas zāles pret apaļtārpiem un plakantārpiem.

Visas indikācijas, ieskaitot pret parazītu sugām un kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/018 2 tabletes

EU/2/05/054/019 4 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender 15 mg/3 mg tabletes maza auguma suņiem Ārējais kartona iepakojums, 10 (24 vai 50) tabletes

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 15 mg/3 mg ilgstošās darbības tabletes maza auguma suņiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Emodepsīds 3 mg, prazikvantels 15 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 tabletes

24 tabletes

50 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Attārpošanas zāles pret apaļtārpiem un plakantārpiem.

Visas indikācijas, ieskaitot pret parazītu sugām un kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot kucēniem jaunākiem par 12 nedēļām vai vieglākiem par 1 kg.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/020 10 tabletes

EU/2/05/054/021 24 tabletes

EU/2/05/054/022 50 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender 50 mg/10 mg tabletes vidēja auguma suņiem Ārējais kartona iepakojums, 2 (vai 4) tabletes

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 50 mg/10 mg ilgstošās darbības tabletes vidēja auguma suņiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Emodepsīds 10 mg, prazikvantels 50 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

2 tabletes

4 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Attārpošanas zāles pret apaļtārpiem un plakantārpiem.

Visas indikācijas, ieskaitot pret parazītu sugām un kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/023 2 tabletes

EU/2/05/054/024 4 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender 50 mg/10 mg tabletes vidēja auguma suņiem Ārējais kartona iepakojums, 6 (24 vai 102) tabletes

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 50 mg/10 mg ilgstošās darbības tabletes vidēja auguma suņiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Emodepsīds 10 mg, prazikvantels 50 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

6 tabletes

24 tabletes

102 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Attārpošanas zāles pret apaļtārpiem un plakantārpiem.

Visas indikācijas, ieskaitot pret parazītu sugām un kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot kucēniem jaunākiem par 12 nedēļām vai vieglākiem par 1 kg.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/025 6 tabletes

EU/2/05/054/026 24 tabletes

EU/2/05/054/027 102 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender 150 mg/30 mg tabletes liela auguma suņiem Ārējais kartona iepakojums, 2 tabletes

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 150 mg/30 mg ilgstošās darbības tabletes liela auguma suņiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Emodepsīds 30 mg, prazikvantels 150 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

2 tabletes.

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Attārpošanas zāles pret apaļtārpiem un plakantārpiem.

Visas indikācijas, ieskaitot pret parazītu sugām un kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/028 2 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Profender 150 mg/30 mg tabletes liela auguma suņiem Ārējais kartona iepakojums, 4 (24 vai 52) tabletes

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender 150 mg/30 mg ilgstošās darbības tabletes liela auguma suņiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Emodepsīds 30 mg, prazikvantels 150 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

4 tabletes

24 tabletes

52 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Attārpošanas zāles pret apaļtārpiem un plakantārpiem.

Visas indikācijas, ieskaitot pret parazītu sugām un kāpuru stadijām, izlasiet lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot kucēniem jaunākiem par 12 nedēļām vai vieglākiem par 1 kg.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/05/054/029 4 tabletes

EU/2/05/054/030 24 tabletes

EU/2/05/054/031 52 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM Profender 15 mg/3 mg tabletes maza auguma suņiem

Blistera marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender tabletes maza auguma suņiem

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer Animal Health

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Profender 50 mg/10 mg tabletes vidēja auguma suņiem Blistera marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender tabletes vidēja auguma suņiem

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer Animal Health

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM Profender 150 mg/30 mg tabletes liela auguma suņiem

Blistera marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Profender tabletes liela auguma suņiem

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer Animal Health

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus