Proteq West Nile (vCP2017 virus) – Marķējuma teksts - QI05AX

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kartona kaste

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Proteq West Nile suspensija injekcijām zirgiem.

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

Katra 1ml deva satur:

 

 

Aktīvā viela:

 

 

West Nile (CP2017) ..........................................................................................

6.0 to 7.8 log10 CCID50

 

Adjuvants:

 

 

Karbomērs ........................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijām.

 

 

 

 

 

 

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

 

 

1 x 1 deva

 

 

2 x 1 deva

 

 

 

 

5 x 1 deva

 

 

 

 

10 x 1 deva

 

 

 

 

 

5.

MĒRĶA SUGAS

 

 

Zirgi.

 

 

 

 

 

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP (mēnesis/gads)

Izlietot nekavējoties pēc atvēršanas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (I)

EU/2/11/129/001 1 x 1 deva

EU/2/11/129/002 2 x 1 deva

EU/2/11/129/003 5 x 1 deva

EU/2/11/129/004 10 x 1 deva

17.RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Pudelītes marķējums

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Proteq West Nile

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4.IEVADĪŠANAS VEIDS (I)

i.m.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot (numurs)

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP (mēnesis/gads)

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus