ProteqFlu (iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant...) – Marķējuma teksts - QI05AD02

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: ProteqFlu
ATĶ: QI05AD02
Viela: iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011)
Ražotājs: Merial

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējais iepakojums 10 devām suspensijas

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ProteqFlu suspensija injekcijām zirgiem

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

Viena deva satur:

 

 

Aktīvā(s) viela(s):

 

 

Zirgu gripas A/eq/Ohio/03 [H3N8] celma (vCP2242) ..............................................

≥ 5.3 log10 FAID50

 

Zirgu gripas A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] celma (vCP3011) ...................................

≥ 5.3 log10 FAID50

 

Adjuvants:

 

 

Karbomērs ..........................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijām

 

 

 

 

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

 

 

10x1 ml (10 devas).

 

 

 

 

5.

MĒRĶA SUGAS

 

 

 

 

 

 

 

Zirgi

 

 

 

6.INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai ievadīšanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot līdz: nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu temperatūrā (2-8 °C). Sargāt no sasalšanas. Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/03/037/005

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZIZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA flakons

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ProteqFlu

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4.LIETOŠANAS VEIDS (-I)

Intramuskulārai ievadīšanai.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus