Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) - QI06AD

Updated on site: 21-Sep-2017

Zāļu nosaukums: Purevax FeLV
ATĶ: QI06AD
Viela: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Ražotājs: Merial

Kā noritēja Purevax FeLV izpēte?

Purevax FeLV efektivitāti pētīja vairākos pētījumos laboratorijas apstākļos, kuros kaķus vakcinēja un pēc tam inficēja ar FeLV. Lauka apstākļos efektivitāti novērtēja vienā pamatpētījumā ar kaķēniem, kas bija astoņas nedēļas veci vai vecāki, kurā Purevax FeLV efektus salīdzināja ar citas vakcīnas pret FeLV efektiem. Vakcinētos kaķēnus līdz 28 nedēļām ilgi turēja kopā ar kaķēnu grupu, kas bija inficēta ar FeLV. Visos pētījumos galvenais efektivitātes kritērijs bija antivielu klātbūtne pret vīrusu un infekciozu FeLV klātbūtne vakcinēto kaķēnu asinīs.

Kāds ir Purevax FeLV iedarbīgums šajos pētījumos?

Purevax FeLV vakcīna nodrošināja aizsardzību pret FeLV infekciju. Tikai dažiem no kaķēniem, kas bija vakcinēti ar Purevax FeLV, pēc sešām nedēļām novēroja pirmos FeLV infekcijas gadījumus. Nevakcinētajiem dzīvniekiem infekciju konstatēja pēc četrām nedēļām.

Kāds pastāv risks, lietojot Purevax FeLV?

Injekcijas vietā var parādīties pārejošs mazs mezgliņš (ciets puns). Tas parasti izzūd pēc vienas līdz četrām nedēļām. Vienu dienu, izņēmuma gadījumā divas dienas, var būt novērojama pārejoša letarģija (gurdenums) un hipertermija (paaugstināta ķermeņa temperatūra). Pilns visu Purevax FeLV izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Purevax FeLV nedrīkst lietot grūsnām kaķenēm.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā, nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet ārstam zāļu lietošanas pamācību vai iepakojuma etiķeti.

Kāpēc Purevax FeLV tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka, veicot kaķu (no 8 nedēļu vecuma) aktīvu imunizāciju ar Purevax FeLV pret kaķu leikēmiju, lai novērstu persistentu virēmiju un ar to saistītās slimības klīniskās pazīmes, ieguvumi ir lielāki par risku, un ieteica izsniegt Purevax FeLV reģistrācijas apliecību. Ieguvuma-riska attiecība atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Purevax FeLV:

Eiropas Komisija 2000. gada 13. aprīlī izsniedza Purevax FeLV reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam MERIAL. Reģistrācijas apliecība tika atjaunota 2005. gada 18. aprīlī. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi tika atjaunināts 2007. gada 24. oktobrī.

EMEA 2008

Komentārus