Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax FeLV
ATĶ: QI06AD
Viela: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Ražotājs: Merial

Raksts satur

PUREVAX FELV

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Purevax FeLV?

Purevax FeLV ir vakcīna, kas satur kaķu leikēmijas vīrusa (FeLV) rekombinantu ar kanārijputnu baku vīrusu (vCP97). Purevax FeLV ir pieejama kā suspensija injekcijām.

Kāpēc lieto Purevax FeLV?

Purevax FeLV lieto, lai vakcinētu kaķus no astoņu nedēļu vecuma pret kaķu leikēmiju, slimību, kas apdraud imūnsistēmu. To izraisa vīruss, kas pazīstams kā retrovīruss. Vakcīnu lieto, lai pasargātu no slimības simptomiem un novērstu FeLV saglabāšanos asinīs.

Purevax FeLV 1 ml lielā devā injicē zem ādas. Pirmo injekciju jāizdara kaķiem, kas sasnieguši vismaz astoņu nedēļu vecumu, otro injekciju izdara pēc trim līdz piecām nedēļām. Imunitāte izveidojas ne vēlāk kā divas nedēļas pēc otrās injekcijas un saglabājas vienu gadu. Kaķi ir atkārtoti jāvakcinē katru gadu.

Purevax FeLV darbojas?

Purevax FeLV ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, sagatavojot imūnsistēmu (ķermeņa dabīgo aizsardzību), kā aizsargāties pret slimību. Purevax FeLV satur env un gag gēnus no FeLV apakšgrupas A, kas ievadīti citā vektora (nesēja) vīrusā, ko sauc par kanārijputna baku vīrusu, izmantojot „rekombinantās DNS tehnoloģiju”. Kanārijputnu baku vīrusi kaķu organismā neizplatās jeb nevairojas, bet producē olbaltumvielas no FeLV gēniem.

Kad kaķim ievada vakcīnu, imūnsistēma atpazīst FeLV olbaltumvielas kā „svešas” un izveido pret tām antivielas. Turpmāk, kad imūnsistēma atkārtoti saskarsies ar FeLV, tā spēs veidot antivielas ātrāk. Antivielas palīdzēs aizsargāties no šī vīrusa izraisītās slimības. Imunizācija pret FeLV apakšgrupu A nodrošina pilnu aizsardzību pret visām trim vīrusa apakšgrupām: A, B un C.

Kā noritēja Purevax FeLV izpēte?

Purevax FeLV efektivitāti pētīja vairākos pētījumos laboratorijas apstākļos, kuros kaķus vakcinēja un pēc tam inficēja ar FeLV. Lauka apstākļos efektivitāti novērtēja vienā pamatpētījumā ar kaķēniem, kas bija astoņas nedēļas veci vai vecāki, kurā Purevax FeLV efektus salīdzināja ar citas vakcīnas pret FeLV efektiem. Vakcinētos kaķēnus līdz 28 nedēļām ilgi turēja kopā ar kaķēnu grupu, kas bija inficēta ar FeLV. Visos pētījumos galvenais efektivitātes kritērijs bija antivielu klātbūtne pret vīrusu un infekciozu FeLV klātbūtne vakcinēto kaķēnu asinīs.

Kāds ir Purevax FeLV iedarbīgums šajos pētījumos?

Purevax FeLV vakcīna nodrošināja aizsardzību pret FeLV infekciju. Tikai dažiem no kaķēniem, kas bija vakcinēti ar Purevax FeLV, pēc sešām nedēļām novēroja pirmos FeLV infekcijas gadījumus. Nevakcinētajiem dzīvniekiem infekciju konstatēja pēc četrām nedēļām.

Kāds pastāv risks, lietojot Purevax FeLV?

Injekcijas vietā var parādīties pārejošs mazs mezgliņš (ciets puns). Tas parasti izzūd pēc vienas līdz četrām nedēļām. Vienu dienu, izņēmuma gadījumā divas dienas, var būt novērojama pārejoša letarģija (gurdenums) un hipertermija (paaugstināta ķermeņa temperatūra). Pilns visu Purevax FeLV izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Purevax FeLV nedrīkst lietot grūsnām kaķenēm.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā, nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet ārstam zāļu lietošanas pamācību vai iepakojuma etiķeti.

Kāpēc Purevax FeLV tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka, veicot kaķu (no 8 nedēļu vecuma) aktīvu imunizāciju ar Purevax FeLV pret kaķu leikēmiju, lai novērstu persistentu virēmiju un ar to saistītās slimības klīniskās pazīmes, ieguvumi ir lielāki par risku, un ieteica izsniegt Purevax FeLV reģistrācijas apliecību. Ieguvuma-riska attiecība atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Purevax FeLV:

Eiropas Komisija 2000. gada 13. aprīlī izsniedza Purevax FeLV reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam MERIAL. Reģistrācijas apliecība tika atjaunota 2005. gada 18. aprīlī. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi tika atjaunināts 2007. gada 24. oktobrī.

EMEA 2008

Komentārus