Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Lietošanas instrukcija - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax RC
ATĶ: QI06AH
Viela: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Ražotājs: Merial

Raksts satur

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Purevax RC liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai kaķiem.

1.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest FRANCIJA

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Purevax RC liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai kaķiem

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Vienā 1 ml devā:

 

Liofilizāts:

104.9 CCID501

Novājināts kaķu rinotraheīta herpes vīruss (FHV F2 celms) ..........................................

Inaktivētu kaķu kalicivīrusu celmu (FCV 431 un FCV G1) antigēni..............................

2.0 ELISA U.

Palīgviela(s):

 

Gentamicīns, ne vairāk kā .............................................................................................................

16,5 µg

Šķīdinātājs:

 

Ūdens injekcijām .........................................................................................................................

q.s. 1 ml

150% inficējošā deva šūnu kultūrā

 

4.

INDIKĀCIJA(-AS)

 

Aktīva kaķu imunizācija 8 nedēļu vecumā un vecākiem:

-pret kaķu infekciozo rinotraheītu, lai samazinātu klīniskos simptomus,

-pret kalicivīrusa infekciju, lai samazinātu klīniskos simptomus.

Imunitāte iestājas pēc 1 nedēļas pēc primārā vakcinācijas kursa pret rinotraheītu un kalicivīrusa infekciju.

Imunitātes ilgums ir 3 gadi pēc pēdējās (re-)vakcinācijas ar rinotraheīta un kalicivīrusa komponentiem.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot grūsniem dzīvniekiem.

Neiesaka lietot laktācijas laikā.

6.NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažkārt var novērot īslaicīgu apātiju un samazinātu ēstgribu, kā arī hipertermiju (parasti 1 vai 2 dienas ilgu). Retos gadījumos var novērot lokālu reakciju (vieglas sāpes palpējot, nieze vai ierobežota tūska), kas izzūd 1 vai 2 nedēļu laikā.

Ārkārtas gadījumos var rasties hipersensitivitātes reakcijas, kam nepieciešama atbilstoša simtomātiska ārstēšana.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Injicē subkutāni vienu devu (1 ml) vakcīnas pēc liofilizētās granulas izšķīdināšanas ar šķīdinātāju, ievērojot sekojošu vakcinācijas shēmu:

Primārais vakcinācijas kurss:

-pirmā injekcija: no 8 nedēļu vecuma,

-otrā injekcija: 3-4 nedēļas vēlāk.

Gadījumos kur ir augsta līmeņa materinālo antivielu klatbūtne pret rinotraheīta vai kalicivīrusa komponentiem ir sagaidāms ka tās turpmāk saglabāsies (piemēram 9-12 nedēļu veciem kaķēniem dzimušiem no kaķenēm, kuras bijušas vakcinētas pirms grūsnības un/vai ar zināmu vai iepriekš pieņemtu patogēna(u) iedarbības izpausmi) , primāro vakcinācijas kursu uzsāk no 12 nedēļu vecuma.

Revakcinācija:

-pirmo revakcināciju veic vienu gadu pēc primārā vakcinācijas kursa,

-pēc tam revakcināciju pret rinotraheīta un kalicivīrusa komponentiem jāveic ne retāk kā ik pēc trīs gadiem .

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pēc izšķīdināšanas izlietot nekavējoties.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) injicēšana sev, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsniem dzīvniekiem.

Neiesaka lietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Ir pieejama informācija par drošību un efektivitāti, kas liecina, ka šo vakcīnu var jaukt un lietot kopā ar Merial bez-adjuvantu vakcīnu pret kaķu leikēmiju un/vai lietot vienā dienā, bet nejaukt kopā ar Merial adjuvantu vakcīnu pret trakumsērgu.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pēc vairāku devu ievadīšanas nav novērota cita ietekme kā vien sadaļā “Nevēlamas blakusparādības” norādītā, izņemot hipertermiju, kas izņēmuma gadījumā var ilgt 5 dienas.

Nesaderība:

Najaukt kopā ar Merial adjuvantēto vakcīnu pret trakumsērgu.

13.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jautājiet savam veterinārārstam kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Iepakojums satur 10 pudeles ar 1 liofilizāta devu un 10 pudeles ar 1 ml šķīdinātāja. Iepakojums satur 50 pudeles ar 1 liofilizāta devu un 50 pudeles ar 1 ml šķīdinātāja. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Pierādīts, ka šī vakcīna samazina kaķu kalicivīrusa izdalīšanos imunitātes iestāšanās laikā un 1 gadu pēc vakcinācijas.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Komentārus