Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Lietošanas instrukcija - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax RCP
ATĶ: QI06AH
Viela: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Ražotājs: Merial

Raksts satur

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Purevax RCP liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai kaķiem

1.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks : MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'aviation

69800 Saint -Priest FRANCIJA

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Purevax RCP liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai kaķiem.

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Vienā 1 ml devā:

 

Liofilizēts :

104.9 CCID501

Novājināts kaķu rinotraheīta herpes vīruss (FHV F2 celms) ..........................................

Inaktivēti kaķu kalicivīrusa (FCV 431 un G1 celmi) antigēni ........................................

2.0 ELISA U.

Novājināts kaķu panleikopēnijas vīruss (PLI IV) ...........................................................

103.5 CCID501

Palīgviela(s):

 

Gentamicīns, ne vairāk kā ............................................................................................................

16.5 µg

Šķīdinātājs:

 

Ūdens injekcijām..........................................................................................................................

q.s.1 ml

1 50% inficējošā deva šūnu kultūrā

 

4.

INDIKĀCIJA(-AS)

 

Aktīva kaķu imunizācija 8 nedēļu vecumā un vecākiem:

-pret kaķu infekciozo rinotraheītu, lai samazinātu klīniskos simptomus,

-pret kalicivīrusa infekciju, lai samazinātu klīniskos simptomus,

-pret kaķu panleikopēniju, lai novērstu klīniskos simptomus un mirstību

Imunitāte iestājas pēc 1 nedēļas pēc primārā vakcinācijas kursa pret rinotraheītu, kalicivīrusa infekciju un panleikopēniju.

Imunitātes ilgums ir 3 gadi, pēc pēdējās (re-)vakcinācijas pret rinotraheīta, kalicivīrusa infekcijas un panleikopēnijas komponentiem.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot grūsniem dzīvniekiem.

Neiesaka lietot laktācijas laikā.

6.NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažkārt var novērot īslaicīgu apātiju un samazinātu ēstgribu, kā arī hipertermiju (parasti 1 vai 2 dienas ilgu). Retos gadījumos var novērot lokālu reakciju (vieglas sāpes palpējot, nieze vai ierobežota tūska), kas izzūd 1 vai 2 nedēļu laikā.

Izņēmuma gadījumā, var novērot hipersensitivitātes reakcijas, kuru gadījumā ir jāpielieto piemērota simptomātiskā ārstēšana.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Injicē subkutāni vienu devu (1 ml) vakcīnas pēc liofilizētās granulas izšķīdināšanas ar šķīdinātāju, ievērojot sekojošu vakcinācijas grafiku:

Primārais vakcinācijas kurss:

-pirmā injekcija: no 8 nedēļu vecuma,

-otrā injekcija: 3-4 nedēļas vēlāk.

Gadījumos, kur ir augsta līmeņa materinālo antivielu klatbūtne pret rinotraheīta, kalicivīrusa vai panleikopēnijas komponentiem ir sagaidāms ka tās turpmāk saglabāsies (piemēram 9-12 nedēļu veciem kaķēniem dzimušiem no kaķenēm, kuras bijušas vakcinētas pirms grūsnības un/vai ar zināmu vai iepriekš pieņemtu patogēna(u) iedarbības izpausmi) , primāro vakcinācijas kursu uzsāk no

12 nedēļu vecuma.

Revakcinācija:

-pirmo revakcināciju veic vienu gadu pēc primārā vakcinācijas kursa,

-pēc tam revakcināciju pret rinotraheīta, kalicivīrusa un panleikopēnijas komponentiem jāveic ne retāk kā ik pēc trīs gadiem.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pēc izšķīdināšanas izlietot nekavējoties.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJASIZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C - 8 °C).

Sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) injicēšana sev, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas pamācību vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsniem dzīvniekiem.

Neiesaka lietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Ir pieejama informācija par drošību un efektivitāti, kas liecina, ka šo vakcīnu var jaukt un lietot kopā ar Merial bez-adjuvantu vakcīnu pret kaķu leikēmiju un/vai lietot vienā dienā, bet nejaukt kopā ar Merial adjuvantu vakcīnu pret trakumsērgu.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Citas blakusparādības pēc dažādu devu piemērošanas kā tās, kuras norādītas sadaļā „Nevēlamas blakusparādības” netika novērotas, izņemot hipertermiju, kas var turpināties 5 dienas.

Nesaderība:

Nejaukt ar Merial adjuvēto vakcīnu pret trakumsērgu.

13.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jautājiet savam veterinārārstam kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē (http://www.ema.europa.eu/).

15.CITA INFORMĀCIJA

Iepakojums satur 10 pudeles ar 1 liofilizāta devu un 10 pudeles ar 1 ml šķīdinātāja. Iepakojums satur 50 pudeles ar 1 liofilizāta devu un 50 pudeles ar 1 ml šķīdinātāja. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Pierādīts, ka šī vakcīna samazina kaķu kalicivīrusa izdalīšanos imunitātes iestāšanās laikā un 1 gadu pēc vakcinācijas.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Komentārus