Purevax RCPCh (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Marķējuma teksts - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax RCPCh
ATĶ: QI06AX
Viela: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Ražotājs: Merial

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Iepakojums satur: 10 pudeles liofilizāta un 10 pudeles šķīdinātāja

Iepakojums satur: 50 pudeles liofilizāta un 50 pudeles šķīdinātāja

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Purevax RCPCh liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai kaķiem.

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

Viena 1 ml deva satur:

 

 

FHV (F2 celms).................................................................................................................

≥ 104.9 CCID50

 

FCV (431 un G1 celmi)...................................................................................................

≥ 2.0 ELISA U.

 

Chlamydophila felis(905 celms)...........................................................................................

≥ 103.0 EID50

 

FPV (PLI IV).....................................................................................................................

≥ 103.5 CCID50

 

 

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

 

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai.

 

 

 

 

 

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

 

 

Liofilizāts (10 x 1 deva) + šķīdinātājs (10 x 1 ml)

 

 

Liofilizāts (50 x 1 deva) + šķīdinātājs (50 x 1 ml)

 

 

 

 

 

5.

MĒRĶA SUGAS

 

 

Kaķi

 

 

 

 

6.INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas lasīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas lasīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Rīcībai ar atkritumiem: lasīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/04/050/001 liofilizāts (10 pudeles ar 1 devu) + šķīdinātājs (10 pudeles ar 1 ml) EU/2/04/050/002 liofilizāts (50 pudeles ar 1 devu) + šķīdinātājs (50 pudeles ar 1 ml)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Liofilizāta pudele

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Purevax RCPCh

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4.LIETOŠANAS VEIDS (-I)

s.c.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Šķīdinātāja pudele

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Purevax RCPCh šķīdinātājs

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4.LIETOŠANAS VEIDS (-I)

s.c.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Komentārus