Quadrisol (vedaprofen) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QM01AE90

A.RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese:

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

BEĻĢIJA

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKVIELU DAUDZUMS (MRL)

Veterināro zāļu Quadrisol aktīvā viela iekļauta(s) atļauto vielu sarakstā, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā:

Farmakoloģiski

Galvenā

Dzīvnieku

MRLs

Mērķa orgānu

Citi

aktīvā viela

atliekviela

suga

 

šūnas

nosacījumi

Vedaprofēns

Vedaprofēns

Equidae

1000 μg/kg

Nieres

 

 

 

 

100 μg/kg

Aknas

 

 

 

 

50 μg/kg

Muskuļi

 

 

 

 

20 μg/kg

Tauki

 

Palīgvielas, kas minētas zāļu apraksta 6.1. apakšpunktā ir nu atļautās vielas, kurām Padomes Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1 tabulā noteikts, ka MRL nav nepieciešams, neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tās lieto veterināro zāļu sastāvā.

Komentārus