Quadrisol (vedaprofen) – Marķējuma teksts - QM01AE90

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

100 mg/ml gēls iekšķīgai lietošanai zirgiem

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Quadrisol 100 mg/ml gels iekšķīgai lietošanai zirgiem

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Vedaprofēns: 100 mg/ml

3.ZĀĻU FORMA

Gels iekšķīgai lietošanai.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

Regulējamas devas šļirce ar 30ml gela

3 regulējamas devas šļirces ar 30ml gela katrā

5.MĒRĶA SUGAS

Zirgi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

Iekaisuma samazināšanai un sāpju atvieglošanai.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 12 dienas.

Aizliegts lietot laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ja novēro blakusparādības, ārstēšana ir jāpārtrauc.

Nelietot laktējošām ķevēm.

Visas kontrindikācijas skatīt lietošanas instrukcijā.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi. Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 mēneši

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

NĪDERLANDE

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/97/005/001 (1 x 30ml)

EU/2/97/005/005 (3 x 30ml)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{etiķete uz šļirces}

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Quadrisol 100 mg/ml gels iekšķīgai lietošanai zirgiem

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Vedaprofēns:

100 mg/ml

Propilēnglikols:

130 mg/ml

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

30 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 12 dienas

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus