Quadrisol (vedaprofen) – Lietošanas instrukcija - QM01AE90

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Quadrisol 100 mg/ml gels iekšķīgai lietošanai zirgiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

NĪDERLANDE

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

BEĻĢIJA

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Quadrisol 100 mg/ml gels iekšķīgai lietošanai zirgiem

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Vedaprofēns:

100 mg/ml

Propilēnglikols:

130 mg/ml

4.INDIKĀCIJA(-S)

Iekaisuma samazināšanai un sāpju atvieglošanai, kas saistītas ar muskuļu-skeleta sistēmas traucējumiem un mīksto audu bojājumiem (traumatiskie bojājumi un ķirurģiskā trauma). Plānotas ķirurģiskās traumas gadījumā Quadrisol var profilaktiski lietot ne vēlāk kā 3 stundas pirms operācijas.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem ar gremošanas trakta traucējumiem, sirds, aknu un nieru funkciju traucējumiem. Nelietot kumeļiem līdz 6 mēnešu vecumam. Nelietot laktējošām ķēvēm.

Quadrisol nedrīkst lietot vienlaicīgi ar citiem nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL) vai glikokortikosteroīdiem.

Nelietot, ja konstatēta paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tipiskās nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu izraisītās nevēlamās blakusparādības, piemēram, gremošanas trakta bojājumi, mīkstas fekālijas, nātrene, letarģija, samazināta ēstgriba. Ārstēšana ir jāpārtrauc, ja novēro simptomus. Simptomi ir atgriezeniski. Pārdozēšana var izraisīt ārstēto dzīvnieku nāvi.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Zirgi.

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Quadrisol ir paredzēts lietošanai divas reizes dienā. Ieteicamās devas ir sākuma deva 2mg/kg (2,0 ml/100 kg), kam seko uzturošā deva 1mg/kg (1,0 ml/kg) ik pēc 12 stundām.

Iekšķīgai lietošanai.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Ārstēšanu var turpināt maksimāli 14 dienas pēc kārtas. Lai novērstu pārdozēšanu, ķermeņa masa un deva ir jānosaka precīzi. Profilaktiskās ārstēšanas gadījumā, maksimālais ārstēšanas ilgums 7 dienas pēc kārtas ir pietiekošs.

Gelu iekšķīgi ievada, ievietojot šļirces galu caur intradentālo spraugu un deponējot nepieciešamo gela daudzumu uz mēles pamatnes. Pirms lietošanas šļirci noregulē attiecīgi aprēķinātai devai, iestatot virzuļa gredzenu.

Zāles ieteicams lietot pirms ēdināšanas.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un subproduktiem: 12 dienas.

Aizliegts lietot laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 2 mēneši

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc “Derīgs līdz”.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Veterināro zāļu drošība laktācijas laikā nav noteikta. Quadrisol 100mg/ml drīkst lietot grūsnības laikā.

Zirgiem ar mutes dobuma bojājumiem ir jāveic klīniskā izmeklēšana, un veterinārārstam ir jāpieņem lēmums par to, vai ārstēšanu drīkst turpināt. Ja mutes dobuma bojājumi neizzūd, ārstēšana ir jāpārtrauc.

Ārstēšanas laikā zirgi ir jāmonitorē, lai konstatētu mutes bojājumus. Nelietot dehidratētiem, hipovolēmiskiem vai hipotensīviem dzīvniekiem, jo var būt paaugstināts renālās toksicitātes risks.

Sporta un sacīkšu zirgi jāārstē saskaņā ar vietējām prasībām. Tādiem zirgiem jāveic piemēroti piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību sacīkšu noteikumiem. Šaubu gadījumā ieteicams veikt urīna testu.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus