Rheumocam (meloxicam) – Marķējuma teksts - QM01AC06

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA {Kartona kārba 15 ml, 42 ml, 100 ml vai 200 ml pudelei.}

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 1,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem

Meloxicam

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur -

Aktīvā viela:

Meloksikāms 1,5 mg

Nātrija benzoāts 5 mg

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

15 ml

42 ml

100 ml

200 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJA(S)

Iekaisuma un sāpju mazināšanai akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Lietot, pievienojot dzīvnieku barībai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas pamācību.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/004

15 ml

 

EU/2/07/078/001

42 ml

 

EU/2/07/078/002

100 ml

EU/2/07/078/003

200 ml

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

{Kartona}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 1 mg košļājamās tabletes suņiem

Rheumocam 2,5 mg košļājamās tabletes suņiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra košļājamā tablete satur:

Aktīvā viela:

 

Meloksikāms

1 mg

Meloksikāms

2,5 mg

3. ZĀĻU FORMA

Košļājamās tabletes

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 tabletes

100 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Iekaisuma un sāpju mazināšanai akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas pamācību.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, j JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/005

EU/2/07/078/006

EU/2/07/078/007

EU/2/07/078/008

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA {Kartona kārba 100 ml vai 250 ml pudelei.}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 15 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai zirgiem

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur -

Aktīvā viela:

Meloksikāms 15 mg

Nātrija benzoāts 5 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi

6. INDIKĀCIJA(S)

Iekaisuma un sāpju mazināšanai akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Jādod, pievienojot nelielam barības daudzumam pirms barošanas, vai tieši mutē. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsnām vai laktējošām ķēvēm.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/009

100 ml

EU/2/07/078/010

250 ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA {Kartona kārba 20 ml, 50 ml, 100 ml vai 250 ml pudelei.}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Meloksikāms 20 mg/ml

Etanols (96%) 159.8 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas un zirgi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Liellopiem:

Akūta elpceļu infekcija.

Caureja teļiem no vienas nedēļas vecuma, kā arī jauniem, nelaktējošiem liellopiem. Akūts mastīts.

Cūkām:

Neinfekciozi lokomotorie traucējumi.

Pēcatnešanās septicēmijas un toksēmijas (MMA sindroma) ārstēšana ar antibakteriālo terapiju.

Zirgiem:

Akūti un hroniski muskuļu-skeleta funkciju traucējumi.

Ar zirgu kolikām saistītas sāpes.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Liellopi:

Viena s.c. vai i.v. injekcija.

Cūkas:

Viena i.m. injekcija. Nepieciešamības gadījumā otru ievadīšanu drīkst veikt pēc 24 stundām.

Zirgi:

Viena i.v. injekcija.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas; pienam: 5 dienas Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Zirgi: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Nav reģistrēts lietošanai zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {mēnesis/gads}

Derīgums pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/011

20 ml

EU/2/07/078/012

50 ml

EU/2/07/078/013

100 ml

EU/2/07/078/014

250 ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA {Kartona kārba 10 ml, 20 ml vai 100 ml pudelei.}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 5 mg/ml, šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem.

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Meloksikāms: 5 mg/ml

Etanols (96%): 159.8 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 ml

20 ml

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pieveinoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Suņi:

Skeleta-muskuļu un sistēmas bojājumi: viena subkutāna injekcija.

Pēcoperācijas sāpes: viena subkutāna vai intravenoza injekcija.

Kaķi:

Pēcoperācijas sāpes: viena subkutāna injekcija.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pieveinoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs. līdz {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pieveinoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/015

10 ml

 

EU/2/07/078/016

20 ml

 

EU/2/07/078/017

100 ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija. {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA {Kartona kārba 20 ml, 50 ml vai 100 ml pudelei.}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 5 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām.

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Meloksikāms

5 mg/ml

Etanols (96%)

159,8 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml

50 ml

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teļi un jaunlopi) un cūkas.

6. INDIKĀCIJA(S)

Liellopiem:

Lietošanai akūtas elpceļu infekcijas gadījumā kombinācijā ar atbilstošu antibakteriālo terapiju, lai mazinātu klīniskos simptomus liellopiem.

Lietošanai caurejas gadījumā kombinācijā ar perorālu rehidratācijas terapiju, lai mazinātu klīniskos simptomus teļiem, kas vecāki par vienu nedēļu, kā arī nelaktējošiem jaunlopiem.

Cūkām:

Lietošanai neinfekciozu lokomotoro traucējumu gadījumā, lai mazinātu klibuma un iekaisuma simptomus.

Nelielas mīksto audu ķunģiskas operācijas, piemēram, kastrācijas, izraisītu pēcoperācijas sāpju mazināšanai.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Liellopi:

Viena s.c. vai i.v. injekcija.

Cūkas:

Viena i.m. injekcija. Nepieciešamības gadījumā otru ievadīšanu drīkst veikt pēc 24 stundām. Viena i.m. injekcija prims operācijas.

Precīzi ievērot devu, izmantot piemērotu dozēšanas ierīci un novērtē ķermeņa svars.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas

Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea, Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/018

20 ml

 

EU/2/07/078/019

50 ml

 

EU/2/07/078/020

ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 330 mg granulas lietošanai zirgiem meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs paciņa satur: Meloksikāms 330 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Granulas maisiņos.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 paciņas.

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi.

6. INDIKĀCIJA(S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lietošanai ar barību.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Katra paciņa satur vienu devu zirgam, kas sver no 500 - 600 kg, devu nedrīkst sadalīt mazākās devās.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/021.

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA {Etiķete 100 ml un 200 ml pudelēm.}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 1,5 mg/ml suspensija iekšējai lietošanai suņiem

Meloxicam

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

1 ml satur -

Aktīvā viela:

Meloksikāms 1,5 mg

Nātrija benzoāts 5 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

100 ml

200 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6 INDIKĀCIJAS

Iekaisuma un sāpju mazināšanai akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos.

7.IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Jāizvairās no kontaminācijas lietošanas laikā.

Lietot, pievienojot dzīvnieku barībai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠS(I) BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsniem vai laktējošiem dzīvniekiem.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/002

100 ml

EU/2/07/078/003

200 ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA {Etiķete 15 ml vai 42 ml pudelei}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 1,5 mg/ml suspensija iekšējai lietošanai suņiem

Meloxicam

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

1 ml satur -

Aktīvā viela:

Meloksikāms 1,5 mg

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

15 ml

42 ml

4.IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Lietot, pievienojot dzīvnieku barībai.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

{VEIDS/TIPS} BLISTERIEM

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 1 mg košļājamās tabletes suņiem

Rheumocam 2,5 mg košļājamās tabletes suņiem

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

<Derīgs līdz{mēnesis/gads}>

4.SĒRIJAS NUMURS

<Sērija> <Partija><Sērijas numurs> {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

{Etiķete 100 ml un 250 ml pudelēm.}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 15 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai zirgiem

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur -

Aktīvā viela:

Meloksikāms 15 mg

Nātrija benzoāts 5 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi

6. INDIKĀCIJA(S)

Iekaisuma un sāpju mazināšanai akūtu un hronisku skeleta-muskuļu sistēmas bojājumu gadījumos.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Jāizvairās no kontaminācijas lietošanas laikā.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsnām vai laktējošām ķēvēm.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pēc veterināro zāļu lietošanas aizveriet pudeli ar vāciņu, izmazgājiet mēršļirci ar siltu ūdeni un ļaujiet tai nožūt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/009

100 ml

EU/2/07/078/010

250 ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

{Etiķete 50 ml, 100 ml un 250 ml pudelēm.}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Meloksikāms 20 mg/ml

Etanols (96%) 159.8 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

100 ml

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas un zirgi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Liellopi:

s.c. vai i.v. injekcija.

Cūkas:

i.m. injekcija.

Zirgi:

i.v. injekcija.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas; pienam: 5 dienas Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Zirgi: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Nav reģistrēts lietošanai zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīgums pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/012

50 ml

 

EU/2/07/078/013

100 ml

EU/2/07/078/014

250 ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA {Etiķete 20 ml pudelei}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

Meloxicam

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Meloksikāms 20 mg/ml

Etanols (96%) 159.8 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml

4. IEVADĪŠANAS VEIDS

Liellopi:

s.c. vai i.v.

Cūkas:

i.m.

Zirgi:

i.v.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem:15 dienas; pienam: 5 dienas Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Zirgi: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Nav reģistrēts lietošanai zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Derīgums pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA {Etiķete 100 ml pudelēm.}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 5 mg/ml, šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem.

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Meloksikāms: 5 mg/ml

Etanols (96%): 159.8 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pieveinoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Suņi:

Skeleta-muskuļu un sistēmas bojājumi: viena subkutāna injekcija.

Pēcoperācijas sāpes: viena subkutāna vai intravenoza injekcija.

Kaķi:

Pēcoperācijas sāpes: viena subkutāna injekcija.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pieveinoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pieveinoto lietošanas instrukciju

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs. līdz {mēnesis/gads}

Derīgums pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pieveinoto lietošanas instrukciju

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/017

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija. {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA {Etiķete 10 ml un 20 ml pudelei}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 5 mg/ml, šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

Meloxicam

2 AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Meloksikāms: 5 mg/ml

Etanols (96%): 159.8 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

20 ml

4. IEVADĪŠANAS VEIDS

Suņi: i.v. vai s.c.

Kaķi: s.c.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Derīgums pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

{Etiķete 100 ml pudelēm.}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 5 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām.

Meloxicam

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Meloksikāms

5 mg/ml

Etanols (96%)

159,8 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teļi un jaunlopi) un cūkas.

6. INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Liellopi:

s.c. vai i.v. injekcija.

Cūkas:

i.m. injekcija.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas

Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pieveinoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pieveinoto lietošanas instrukciju.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU INĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pieveinoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN PIEGĀDES VAI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI AIZLIEGUMI, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea,

Co. Galway,

Īrija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/07/078/020

100 ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA {Etiķete 20 ml, 50 ml pudelei}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 5 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

Meloxicam

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Meloksikāms

5 mg/ml

Etanols (96%)

159,8 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml

50 ml

4. IEVADĪŠANAS VEIDS

Liellopi:

s.c. vai i.v.

Cūkas:

i.m.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem:15 dienas

Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Paciņa

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rheumocam 330 mg granulas lietošanai zirgiem meloxicam

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Meloksikāms 330 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4. IEVADĪŠANAS VEIDS

Lietošanai ar barību

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}.

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus