Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – Marķējuma teksts - QN05CM18

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte (1 šļirce perorālai ievadīšanai)

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Sileo 0,1 mg/ml gels lietošanai mutes dobumā suņiem

Dexmedetomidine hydrochloride

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1ml: Deksmedetomidīna hidrohlorīds 0,1 mg

3.ZĀĻU FORMA

Gels lietošanai mutes dobumā

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1x 3 ml mutes šļirce

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai mutes dobumā.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. Jāiekļauj QR kods un www.sileodog.com

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas, izlietot 4 nedēļu laikā.

Pēc pirmreizējas atvēršanas, izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pēc lietošanas uzlikt vāciņu.

Pēc lietošanas nekavējoties ievietot šļirci perorālai ievadīšanai ārējā kartona kastītē.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

SOMIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/15/181/001 (1 x 3 ml mutes šļirce)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

Norādījumi par iepakojuma atvēršanu

1.

2.

3.

1.Spiediet, lai pārlauztu balto aizdari.

2.Spiediet, lai pārlauztu dzelteno aizdari.

3.Spiediet dzelteno aizdari un velciet, lai atvērtu.

Teksts uz aizdarēm

Spiest

Vilkt

Kartona kastītes iekšpuse

Aizverot noteikti salāgojiet suņu attēlus un pārliecinieties, vai kartona kastīte ir pareizi aizvērta.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte (3 x 1, 5 x 1, 10 x 1 un 20 x 1 šļirces perorālai ievadīšanai)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Sileo 0,1 mg/ml gels lietošanai mutes dobumā suņiem

Dexmedetomidine hydrochloride

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml: Deksmedetomidīna hidrohlorīds 0,1 mg

3. ZĀĻU FORMA

Gels lietošanai mutes dobumā

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

3 (3 ml) šļirces perorālai ievadīšanai iepakojumā 5 (3 ml) šļirces perorālai ievadīšanai iepakojumā 10 (3 ml) šļirces perorālai ievadīšanai iepakojumā 20 (3 ml) šļirces perorālai ievadīšanai iepakojumā

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai mutes dobumā.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

Šis vairāku kastīšu iepakojums nav paredzēts tiešai piegādei dzīvnieka īpašniekam. (tikai 5 x 1, 10 x 1 un 20 x 1 kastīšu iepakojumiem)

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

SOMIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/15/181/002 (3 (1 x 3 ml) šļirces perorālai ievadīšanai )

EU/2/15/181/003 (5 (1 x 3 ml) šļirces perorālai ievadīšanai)

EU/2/15/181/004 (10 (1 x 3 ml) šļirces perorālai ievadīšanai)

EU/2/15/181/005 (20 (1 x 3 ml) šļirces perorālai ievadīšanai)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Mutes šļirce

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Sileo 0,1 mg/ml gels lietošanai mutes dobumā

Dexmedetomidine hydrochloride

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Deksmedetomidīna hidrohlorīds 0,1 mg/ml

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

3 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai mutes dobumā.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus