Stronghold (selamectin) – Marķējuma teksts - QP54AA05

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBAS MARĶĒJUMS, 15 mg (3 un 15 pipetes)

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Stronghold 15 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem un suņiem <2,5 kg Selamektīns

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Selamektīns 15 mg

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

3 pipetes

15 pipetes

0,25 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Kaķi un suņi ar ķermeņa svaru līdz 2,5 kg.

6.INDIKĀCIJAS

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lokālai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt neatvērtā folijas iepakojumā sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/2/99/014/001 (3 pipetes)

EU/2/99/014/012 (15 pipetes)

17.RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija{numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBAS MARĶĒJUMS

30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 un 6 pipetes)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Stronghold 30 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 2,65,0 kg Stronghold 60 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 5,1–10,0 kg Stronghold 120 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10,1–20.0 kg Stronghold 240 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20,1–40,0 kg Stronghold 360 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40,1–60,0 kg Selamektīns

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Selamektīns 30 mg

Selamektīns 60 mg

Selamektīns 120 mg

Selamektīns 240 mg

Selamektīns 360 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

3 pipetes

6 pipetes

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi ar ķermeņa svaru 2,6–5,0 kg.

Suņi ar ķermeņa svaru 5,1–10,0 kg.

Suņi ar ķermeņa svaru 10,1–0,0 kg.

Suņi ar ķermeņa svaru 20,1–40,0 kg.

Suņi ar ķermeņa svaru 40,1–60,0 kg.

6. INDIKĀCIJAS

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lokālai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojuma pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt neatvērtā folijas iepakojumā sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/2/99/014/003 (30 mg -3 pipetes)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipetes)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipetes)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipetes)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipetes)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipetes)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipetes)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipetes)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipetes)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipetes)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBAS MARĶĒJUMS, 45 mg, 60 mg (3 un 6 pipetes)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Stronghold 45 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem 2,6-7,5 kg Stronghold 60 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem 7,6-10,0 kg Selamektīns

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Selamektīns 45 mg

Selamektīns 60 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

3 pipetes

6 pipetes

0,75 ml

1,0 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Kaķi ar ķermeņa svaru 2,6 -7,5 kg.

Kaķi ar ķermeņa svaru 7,6 -10,0 kg.

6. INDIKĀCIJAS

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lokālai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt neatvērtā folijas iepakojumā sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/2/99/014/002 (3 pipetes)

EU/2/99/014/008 (6 pipetes)

EU/2/99/014/013 (3 pipetes)

EU/2/99/014/014 (6 pipetes)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FOLIJAS MARĶĒJUMS, 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Stronghold 15 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem un kaķiem <2,5 kg Stronghold 30 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 2,6–5,0 kg Stronghold 45 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem 2,6–7,5 kg Stronghold 60 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem 7,6–10,0 kg Stronghold 60 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 5,1–10,0 kg Stronghold 120 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10,1–20,0 kg Stronghold 240 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20,1–40,0 kg Stronghold 360 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40,1–60,0 kg

Selamektīns

2.AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS

15 mg selamektīna

30 mg selamektīna

45 mg selamektīna

60 mg selamektīna

120 mg selamektīna

240 mg selamektīna

360 mg selamektīna

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4.LIETOŠANAS VEIDS

Šķīdums lokālai pilināšanai

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus