Trocoxil (mavacoxib) - QM01AH 92

Raksts satur

TROCOXIL

Mavakoksibs

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Trocoxil

?

Trocoxil satur aktīvo vielu mavakoksibu, kas pieder pie zālēm ar pretiekaisuma iedarbību. Tās ir pieejamas kā košļājamas tabletes trijstūra formā piecos dažādos stiprumos (6, 20, 30, 75 un 95 mg)..

Kāpēc lieto Trocoxil?

Trocoxil lieto, lai ārstētu sāpes un iekaisumu, ko rada deģeneratīvā locītavu slimība (slimība, kas rada locītavu bojājumus, tādus kā osteoartrīts), vismaz vienu gadu veciem suņiem. To lieto gadījumos, kad nepieciešama ilgstoša ārstēšana, kas pārsniedz vienu mēnesi.

Trocoxil deva ir 2 mg uz kilogramu ķermeņa svara tieši pirms suņa galvenās maltītes vai tās laikā. Starp pirmo un otro devu jābūt divu nedēļu pārtraukumam, pēc tam to dod reizi mēnesī. Ārstēšanas deva un ilgums (ilgākais 6,5 mēneši) ir atkarīgs no dzīvnieka svara un tipa un no ārstējamā stāvokļa. Sīkākas ziņas atrodamas lietošanas instrukcijā.

Trocoxil darbojas?

Trocoxil tika pētītas ar laboratorijas dzīvniekiem, kā arī ar suņiem, ko ārstēja dažādi veterināri un klīnikas („klīniskajos pētījumos”) visā Eiropā.

Trocoxil košļājamās tabletes suņiem pētīja vienā galvenajā pētījumā ar suņiem, kuri cieta no osteoartrīta. Zāles salīdzināja ar karprofēnu (citu NPL) līdz 6,5 mēnešu ilgā laika periodā un pētījumā iekļāva arī ilglaicīgu ārstēšanas efektivitāti. Pētījumā iekļāva abu dzimumu un dažādu šķirņu suņus.

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Rezultāti uzrādīja uzlabojumu klibuma ārstēšanā suņiem, kas cieta no ilgstoša osteoartrīta. Trocoxil ir salīdzināmas ar atsauces zālēm (karprofēnu).

Kā noritēja Trocoxil izpēte

Trocoxil tika pētītas ar laboratorijas dzīvniekiem, kā arī ar suņiem, ko ārstēja dažādi veterināri un klīnikas („klīniskajos pētījumos”) visā Eiropā.

Trocoxil košļājamās tabletes suņiem pētīja vienā galvenajā pētījumā ar suņiem, kuri cieta no osteoartrīta. Zāles salīdzināja ar karprofēnu (citu NPL) līdz 6,5 mēnešu ilgā laika periodā un pētījumā iekļāva arī ilglaicīgu ārstēšanas efektivitāti. Pētījumā iekļāva abu dzimumu un dažādu šķirņu suņus. Rezultāti uzrādīja uzlabojumu klibuma ārstēšanā suņiem, kas cieta no ilgstoša osteoartrīta. Trocoxil ir salīdzināmas ar atsauces zālēm (karprofēnu)

Kāds ir Trocoxil iedarbīgums šajos pētījumos?

Trocoxil tabletes suņiem atviegloja sāpes un uzlaboja iekaisuma rādītājus. Zāļu lietošana, ievērojot ieteikto mēneša devu grafiku, laika periodā līdz 6,5 mēnešiem samazināja klibumu un uzlaboja dzīves kvalitāti suņiem, kas cieta no ilgstoša osteoartrīta, kā to novērtēja suņu saimnieki. Ar Trocoxil ārstēšana noritēja labāk, iespējams, tāpēc, ka to deva reizi mēnesī nevis katru dienu.

Kādas ir Trocoxil blakusparādības?

Trocoxil blakusparādības ir līdzīgas tām, kas tipiskas arī citām zālēm no šīs klases (NPL), piemēram, apetītes zudums, šķidri izkārnījumi/caureja, vemšana, apātija (intereses zudums par apkārtni) un nieru problēmu pazīmes. Ja sunim novēro šīs blakusparādības, ārstēšana jāpārtrauc un jāveic vispārēja balstterapija, kādu pielieto NPL pārdozēšanas gadījumā.

Trocoxil nelietot suņiem, kas jaunāki par vienu gadu vai kuru ķermeņa masa mazāka par 5 kg. Nelietot suņiem, kuriem ir kuņģa-zarnu trakta traucējumi, tostarp čūlošana vai asiņošana, vai ja ir pierādījumi par hemorāģiskiem traucējumiem. Nelietot suņiem, kam ir nieru vai aknu darbības traucējumi vai sirds nepietiekamība, vai grūsniem, vaislas vai laktējošiem dzīvniekiem. Nelietot arī suņiem, kas ir pārlieku jutīgi (alerģiski) pret mavakoksibu vai kādu no tabletes palīgvielām vai sulfonamīdiem. Nelietot kopā ar glikokortikoīdiem vai citiem NPL.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura lieto zāles dzīvnieku ārstēšanai vai kontaktējas ar tiem?

Trocoxil norīšana var būt kaitīga bērniem. Lai izvairītos no nejaušas norīšanas, ievadiet tableti sunim nekavējoties pēc tās izņemšanas no blistera iepakojuma. Cilvēkiem, kam ir alerģija pret NPL, jāizvairās no saskares ar Trocoxil.

Rīkojoties ar zālēm, neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Pēc rīkošanās ar zālēm nomazgājiet rokas. Nejaušas norīšanas gadījumā nekavējoties griezieties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādiet lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Kāpēc Trocoxil tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvumi, lietojot Trocoxil, pārsniedz šo zāļu radīto risku tādu sāpju un iekaisuma ārstēšanā, kas saistīts ar deģeneratīvo locītavu slimību suņiem, gadījumos, kad nepieciešama ilgstoša ārstēšana, kura pārsniedz vienu mēnesi, un ieteica izsniegt Trocoxil reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība ir atrodama šā EPAR zinātniskā iztirzājuma modulī.

Cita informācija par Trocoxil

Eiropas Komisija 2008. gada 9. septembrī izsniedza Trocoxil reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izrakstīšanu atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 04-2013.

Komentārus