UpCard (Torasemide anhydrous) – Marķējuma teksts - QC03CA04

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārbiņa

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

UpCard 0,75 mg tabletes suņiem UpCard 3 mg tabletes suņiem UpCard 7,5 mg tabletes suņiem UpCard 18 mg tabletes suņiem torasemīds

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

0,75 mg torasemīda

3 mg torasemīda

7,5 mg torasemīda

18 mg torasemīda

3.ZĀĻU FORMA

Tabletes

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

30 tablešu

100 tablešu

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Vétoquinol SA Magny-Vernois 70200 Lure FRANCIJA

+33 3 84 62 55 55

+33 3 84 62 55 29

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/15/184/001

30 x 0,75 mg tabletes

 

EU/2/15/184/002

100 x 0,75 mg tabletes

 

EU/2/15/184/003

30 x 3 mg tabletes

 

 

 

EU/2/15/184/004

100 x 3 mg tabletes

 

 

 

EU/2/15/184/005

30 x 7,5 mg tabletes

 

 

EU/2/15/184/006

100 x 7,5 mg tabletes

 

 

EU/2/15/184/007

30 x 18 mg tabletes

 

 

EU/2/15/184/008

100 x 18 mg tabletes

 

 

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Blisteris

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

UpCard 0,75 mg tabletes suņiem UpCard 3 mg tabletes suņiem UpCard 7,5 mg tabletes suņiem UpCard 18 mg tabletes suņiem torasemīds

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Vétoquinol SA

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus