Vaxxitek HVT IBD (live vHVT013-69 recombinant virus) – Marķējuma teksts - QI01AD15

Raksts satur

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1000 un 2000 devu ampula

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vaxxitek HVT+IBD

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1000 devas

2000 devas

4.LIETOŠANAS VEIDS (-I)

Subkutāni vai in ovo.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

STERILS ŠĶĪDINĀTĀJS

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

STERILS ŠĶĪDINĀTĀJS

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

3.ZĀĻU FORMA

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 flakons pa 200 ml

maiss ar 200 ml maiss ar 200 ml maiss ar 400 ml maiss ar 600 ml maiss ar 800 ml maiss ar 1000 ml maiss ar 1200 ml maiss ar 1400 ml maiss ar 1600 ml maiss ar 1800 ml maiss ar 2400 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Cāļi.

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

Nelietot, ja ir duļķains.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Sargāt no sasalšanas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšana tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/02/032/001

EU/2/02/032/002

17.RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

Komentārus