Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Marķējuma teksts - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Vectra 3D
ATĶ: QP53AC54
Viela: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Ražotājs: Ceva Sante Animale

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN>

TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba ar, 1, 3, 4, 6, 12, 24 vai 48 aplikatoriem pilināšanai uz ādas

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vectra 3D šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 1.5–4 kg

Vectra 3D šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 4–10 kg

Vectra 3D šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10–25 kg

Vectra 3D šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 25–40 kg

Vectra 3D šķīdumspilināšanai uz ādas suņiem > 40 kg

Dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas satur dinotefurānu 44 mg/ piriproksifēnu 3.9 mg/ permetrīnu 317 mg

Katrs aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas satur dinotefurānu 87 mg/ piriproksifēnu 7.7 mg/ permetrīnu 635 mg

Katrs aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas satur dinotefurānu 196 mg/ piriproksifēnu 17.4 mg/ permetrīnu 1429 mg

Katrs aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas satur dinotefurānu 256 mg/ piriproksifēnu 22.7 mg/ permetrīnu 1865 mg

Katrs aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas satur dinotefurānu 436 mg/ piriproksifēnu 38.7 mg/ permetrīnu 3175 mg

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas

3 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas

4 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas

6 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas

12 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas

24 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas

48 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi

6.INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pilināšanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot kaķiem.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/13/156/001 (1 aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 1.5–4 kg) EU/2/13/156/002 (3 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 1.5–4 kg) EU/2/13/156/026 (4 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 1.5–4 kg) EU/2/13/156/003 (6 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 1.5–4 kg) EU/2/13/156/004 (12 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 1.5–4 kg) EU/2/13/156/027 (24 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 1.5–4 kg) EU/2/13/156/005 (48 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 1.5–4 kg) EU/2/13/156/006 (1 aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 4–10 kg)

EU/2/13/156/007 (3 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (1 aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (1 aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 25–40 kg) EU/2/13/156/017 (3 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (1 aplikators šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem > 40 kg)

EU/2/13/156/022 (3 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem >40 kg) EU/2/13/156/035 (24 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 aplikatori šķīduma pilināšanai uz ādas suņiem> 40 kg)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot{numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Aplikators pilināšanai uz ādas

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vectra 3D spot-on (1.5–4 kg)

Vectra 3D spot-on ( 4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on ( > 40 kg)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Pilināšanai uz ādas.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot{numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}>

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus