Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) – Marķējuma teksts - QP53A

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kartona kārba ar, 1, 3, 4, 6, 12, 24 un 72 aplikatori pilināšanai uz ādas

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vectra Felis 423mg/42.3 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem dinotefuran/pyriproxyfen

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens 0.9 ml aplikators pilināšanai uz ādas satur 423 mg dinotefurānu un 42.3 mg piriproksifēnu

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 aplikators pilināšanai uz ādas

3aplikatori pilināšanai uz ādas

4aplikatori pilināšanai uz ādas

6aplikatori pilināšanai uz ādas

12aplikatori pilināšanai uz ādas

24aplikatori pilināšanai uz ādas

72aplikatori pilināšanai uz ādas

5.MĒRĶA SUGAS

Kaķi

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pilināšanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot nekavējoties.

EXP(mēnesis/gads)

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/14/165/001 (1 aplikators pilināšanai uz ādas)

EU/2/14/165/002 (3 aplikatori pilināšanai uz ādas)

EU/2/14/165/006 (4 aplikatori pilināšanai uz ādas)

EU/2/14/165/003 (6 aplikatori pilināšanai uz ādas)

EU/2/14/165/004 (12 aplikatori pilināšanai uz ādas)

EU/2/14/165/007 (24 aplikatori pilināšanai uz ādas)

EU/2/14/165/005 (72 aplikatori pilināšanai uz ādas)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Aplikators pilināšanai uz ādas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vectra Felis spot-on

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Pilināšanai uz ādas

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus